i gave the waiter a $50 note and waited for my

Câu hỏi:

18/03/2020 37,765

A. change   

Bạn đang xem: i gave the waiter a $50 note and waited for my

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

-    change (n): tiền lẻ, chi phí thừa

-    supply (n): sự cung cấp

-    cash (n): tiền mt

-    cost (n): chi phí

Dịch: Tôi đã mang cho mình nữ giới đáp ứng 50 đô và đợi lấy lại chi phí quá.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Governments should _________ some international laws against terrorism.

A. bring up

B. bring about       

C. bring in  

D. bring back

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Our parents join hands vĩ đại give us a nice house and a happy trang chính.

A. Our parents take us by the hand and lead us into a nice house and a happy trang chính.

B. Our parents hold our hands when they give us a nice house and a happy trang chính.

C. Our parents work together vĩ đại give us a nice house and a happy trang chính.

D.  Our parents shake hands when they give us a nice house and a happy trang chính.

Câu 3:

If you put your money in a ngân hàng now, you may get 8% _________ annually.

A. interest   

B. profit      

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

C. money    

D. income

Câu 4:

I think that married couples should be financially independent _________their parents.

A. to 

B. of  

C. with        

D. on

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He wasn’t wearing a seat-belt. He was injured.

A. If he hadn’t been wearing a seat-belt, he wouldn’t have been injured.

B. If he had been wearing a seat-belt, he would have been injured.

C. If he had been wearing a seat-belt, he wouldn’t be injured.

D. If he had been wearing a seat-belt, he wouldn’t have been injured.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Inadequate supply of oxygen vĩ đại the blood can cause death within minutes.

A. Sufficient        

B. Nonexistent      

C. Rich       

Xem thêm: cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là

D. Useful