his parents are away on holiday. he really needs their help now

Câu hỏi:

01/09/2021 54,831

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: his parents are away on holiday. he really needs their help now

His parents are away on holiday. He really needs their help now

A. As long as his parents are at trang chính, they will be able đồ sộ help him.

B. He wishes his parents were at trang chính and could help him now.

Đáp án chủ yếu xác

C. If his parents are at trang chính, they can help him now.

D. If only his parents had been at trang chính and could have helped him.

Đáp án B

Kiến thức: Câu ước ở hiện nay tại

Giải thích:

Dấu hiệu: Trạng kể từ “now” – “ngay bây giờ”

Cấu trúc câu ước với “wish” ở hiện nay tại: S + wish + V_quá khứ đơn: Điều ước không tồn tại thiệt ở hiện nay tại 

=> Loại B vì thế câu ĐK loại 1 thao diễn miêu tả trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này, trong những khi việc phụ huynh anh ấy ở trong nhà không tồn tại thiệt ở hiện nay tại  

=> Loại D vì thế câu giả thiết trường hợp không tồn tại thiệt vô vượt lên trước khứ

=> Loại A vì thế sai về nghĩa

Tạm dịch: Ba u anh ấy chuồn ngủ. Anh ấy thực sự cần thiết sự giúp sức của mình thời điểm này.

A. Miễn là phụ huynh anh ấy ở trong nhà, chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể chung anh ấy.

B. Anh ấy ước phụ huynh anh ấy ở trong nhà và hoàn toàn có thể chung anh ấy ngay lập tức giờ đây.

C. Nếu phụ huynh anh ấy ở trong nhà, chúng ta hoàn toàn có thể chung anh ấy ngay lập tức giờ đây.

D. Giá như phụ huynh anh ấy ở trong nhà và hoàn toàn có thể giúp sức anh ấy.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

Every student is required đồ sộ write an essay on the topic

A. Every student might write an essay on the topic.

BEvery student must write an essay on the topic.

C. They require every student can write an essay on the topic.

D. Every student should write an essay on the topic.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

C. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

Xem thêm: i don't have enough money

D. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mrs. Mai (A) and (B) her friends from Vietnam (C) plan (D) to attend the festival now

A. and

B. her friend

C. plan

D. đồ sộ attend

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

………..he worked, the more he earned

A. The more hard

B. The hard

C. The harder

D. The hardest

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

ANU has maintained its position as Australia's top university.

A. conserve

B. remain

C. complain

D. conquer

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

We are very grateful đồ sộ Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting đồ sộ the museum

A. meanness

B. sympathy

C. gratitude

Xem thêm: the teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

D. churlishness