he was offered the job thanks to his

Câu hỏi:

04/04/2020 67,092

A. impressive       

Bạn đang xem: he was offered the job thanks to his

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ở địa điểm này cần thiết một tính kể từ. => Chọn A. impressive (adj): ấn tượng impress (v): tạo ra tuyệt vời => impression (n): sự tuyệt vời => impressively (adv)
Dịch nghĩa: Anh tớ đang được chào thao tác nhờ việc thể hiện nay tuyệt vời của anh ấy nhập cuộc phỏng vấn ứng tuyển.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

As an _____, Mr. Pike is very worried about the increasing of teenager crimes.

A. educational      

B. education         

C. educator 

D. educate

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction.

The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain.

A. is beginning    

B. wooden  

C. surrounded       

D. because of

Câu 3:

“A motorbike knocked Ted down” - “ ______________”

A. How terrific!   

B. Poor him!         

Xem thêm: đường bờ biển nước ta dài

C. What is it now?

D. What a motorbike!

Câu 4:

They held a buổi tiệc ngọt to lớn congratulate their son _____ his success to lớn become an engineer.

A. in 

B. on 

C. with        

D. for

Câu 5:

You'd better get someone __________ your living room.

A. redecorated      

B. to redecorate     

C. redecorating     

D. redecorate

Câu 6:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

I would rather you wore something more formal to lớn work.

A. I’d prefer you wearing something more formal to lớn work.

B. I’d prefer you to lớn wear something more formal to lớn work.

C. I’d prefer you should wear something more formal to lớn work.

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

D. I’d prefer you wear something more formal to lớn work.