hcooh + agno3 + nh3 + h2o

HCOOH AgNO3

HCOOH + AgNO3 + H2O + NH3 → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản xạ tráng gương của Axit fomic, được VnDoc biên soạn, phương trình này nằm trong nội dung những bài học kinh nghiệm, Hóa học tập 11 Bài 45: Axit Cacbonxylic.... cũng tựa như những dạng bài xích tập dượt về phản xạ tráng gương.

Bạn đang xem: hcooh + agno3 + nh3 + h2o

1. Phương trình Axit fomic ứng dụng với AgNO3

 2 AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2 Ag ↓ + 2 NH4NO

2. Điều khiếu nại phản xạ HCOOH ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Điều kiện: Không có

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới HCOOH ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho axit formic HCOOH ứng dụng với AgNO3 vô hỗn hợp NH3

4. Hiện tượng Hóa học

Axit fomic HCOOH ứng dụng với AgNO3 vô hỗn hợp NHtạo đi ra kết tủa Trắng bạc, hoặc thường hay gọi là phản xạ tráng gương

5. Tính hóa chất của axit fomic

5.1. Axit fomic mang ý nghĩa hóa học của axit yếu

5.1.1. Axit fomic thực hiện quỳ tím gửi trở nên red color nhạt nhẽo.

5.1.2. Axit fomic ứng dụng với sắt kẽm kim loại mạnh.

2K + 2HCOOH → 2HCOOK + H2

5.1.3. Tác dụng với oxit bazơ.

ZnO + 2HCOOH → (HCOO)2Zn + H2O

5.1.4. Axit fomic ứng dụng với bazơ.

KOH + HCOOH → HCOOK + H2O

5.1.5. Axit fomic ứng dụng với muối hạt của axit yếu đuối rộng lớn.

NaHCO3 + HCOOH → HCOONa + CO2 + H2O

5.2. Phản ứng đặc thù của Axit fomic

5.2.1. Phản ứng este hóa.

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O.

(Đây là phản xạ thuận nghịch tặc được xúc tác nhờ axit sunfuric đặc và nhiệt độ độ).

5.2.2. Phản ứng tráng gương.

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH4NO

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Cho những chất: etilen,axit metacrylic, stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH), CO2, SO2 saccarozo, fructozo. Số hóa học với năng lực làm mất đi thuốc nước brom là

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C 

Các hóa học với năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước Br2 là: etilen (CH2=CH2); axit metacrylic (CH2=CH-COOH); anilin (C6H5NH2); stiren (C6H5CH=CH2); phenol (C6H5OH), SO2

→ với 6 chất

Câu 2: Chất nào là sau đây nhập cuộc phản xạ tráng gương (tráng bạc):

A.  HCOOC2H5

B. CH3-O-CH3

C. CH2=CH2

D. C2H5OH

Xem đáp án

Đáp án A

HCOOC2H5 với năng lực nhập cuộc phản xạ tráng gương tự với kết cấu HCOOR dạng RO-CHO ⇒ group –CHO với năng lực tráng gương:

RO-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → ROCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

Theo cơ, tao lựa chọn đáp án C.

Câu 3: Cho sản phẩm những hóa học sau : propin, but – 2- in, axit fomic, axit axetic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat, metyl axetat. Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là

A. 3

B. 6

C. 5

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là propin, axit fomic, anđehit axetic, anđehit acrylic, etyl fomat

Câu 4: Dùng hóa hóa học nào là sau đây nhằm phân biệt axit fomic và axit axetat?

A. CO2

B. Quỳ tím

C. NaOH

D. Dung dịch AgNO3/NH3

Xem đáp án

Đáp án D

Vì HCOOH còn group –CHO và axit axetic không hề group –CHO nên nhằm phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) rất có thể uống thuốc demo là hỗn hợp AgNO3/NH3, phản xạ Khi cho tới HCOOH ứng dụng hỗn hợp AgNO3/NH3, xuất hiện tại kết tủa Ag:

Phương trình phản ứng

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O ⇔ (NH4)2CO3 +2Ag↓ + 2NH4NO3

Không xuất hiện tại, hiện tượng kỳ lạ gì là CH3COOH

Câu 5: Chất nào là tại đây rất có thể thực hiện thô khí NH3 với lộn tương đối nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Xem đáp án

Đáp án D

Để rất có thể vấn đáp thắc mắc này độc giả cần thiết ghi lưu giữ qui định chung:

Chất thực hiện thô là hóa học với năng lực bú mớm độ ẩm mạnh.

Chất thực hiện thô ko ứng dụng, ko hòa tan với khí (cả Khi với nước)

Trong quy trình thực hiện thô khí thì ko giải tỏa Khi không giống.

Câu 6: Tính bazơ của NH3 do

A. bên trên N còn cặp e tự tại.

B. phân tử với 3 links nằm trong hóa trị phân đặc biệt.

C. NH3 tan được rất nhiều nội địa.

D. NH3 ứng dụng với nước tạo ra NH4OH.

Xem đáp án

Đáp án A

Tính bazơ của NH3 là vì bên trên nguyên vẹn tử N còn cặp e tự tại ko nhập cuộc links.

Theo thuyết bronsted, bazo là hóa học nhận proton

Theo thuyết areniut, bazo là hóa học tan nội địa phân li đi ra ion OH-

H2O + NH3 ⇌ OH– + NH4+

Câu 7: Để tách riêng rẽ NH3 thoát khỏi láo lếu phù hợp bao gồm N2, H2, NH3 vô công nghiệp người tao đã

A. Cho láo lếu phù hợp qua chuyện nước vôi vô dư.

B. Cho láo lếu phù hợp qua chuyện bột CuO nung giá.

C. nén và thực hiện rét láo lếu phù hợp nhằm hòa lỏng NH3.

D. Cho láo lếu phù hợp qua chuyện hỗn hợp H2SO4 đặc.

Xem đáp án

Đáp án C

Để tách riêng rẽ NH3 thoát khỏi láo lếu phù hợp bao gồm N2, H2, NH3 vô công nghiệp, người tao đang được nén và thực hiện rét láo lếu phù hợp nhằm hóa lỏng NH3

Câu 8: Chất nào là tại đây rất có thể thực hiện thô khí NH3 với lộn tương đối nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tắc chung:

Chất thực hiện thô là hóa học với năng lực bú mớm độ ẩm mạnh.

Chất thực hiện thô ko ứng dụng, ko hòa tan với khí (cả Khi với nước)

Trong quy trình thực hiện thô khí thì ko giải tỏa Khi không giống.

Chất rất có thể thực hiện thô NH3 là NaOH rắn.

Câu 9: Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là NH3 nhập vai trồ là hóa học oxi hóa?

A. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2Na → 2NaNH2 + H2

Câu 10. Cho 19,8 gam một anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư). Lượng Ag sinh đi ra phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng được 6,72 lít NO ở đktc. A có công thức phân tử là

A. C2H4O.

B. C3H6O.

C. C3H4O.

D. C4H8O.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức chất hóa học của A là RCHO

Xem thêm: tính chất cơ bản của từ trường

RCHO + AgNO3/NH3 → xAg

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

0,9 ← 0,3

→ nAg = 0,9 mol

Nếu A là HCHO thì nA = 0,9 : 4 = 0,225 mol → mA = 0,225.30 =6,75 < 19,8

→ A ko nên HCHO

RCHO + AgNO3/NH3 → 2Ag

0,45 ← 0,9

→ MA =19,8 : 0,45 = 44 → MR = 44 – 29 =15 (CH3)

→ A là CH3CHO

Câu 11. Axit axetic rất có thể thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch màu sắc hồng, ứng dụng với bazơ, oxit bazơ, sắt kẽm kim loại trước H và với muối hạt, cũng chính vì vô phân tử với chứa

A. nguyên vẹn tử O.

B. 3 nguyên vẹn tử C, H, O.

C. group –CH3

D. với group –COOH.

Xem đáp án

Đáp án D

Axit axetic rất có thể thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch màu sắc hồng, ứng dụng với bazơ, oxit bazơ, sắt kẽm kim loại trước H và với muối hạt, cũng chính vì vô phân tử với chứa chấp group –COOH.

Câu 12. Dãy hóa học ứng dụng với axit axetic là

A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

B. CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; ZnO; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy hóa học ứng dụng với axit axetic là

CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3; C2H5OH

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2CH3COOH + CuO ⟶ (CH3COO)2Cu + H2O

2CH3COOH + Ba(OH)2 → 2H2O + Ba(CH3COO)2

Zn + 2CH3COOH → Zn(CH3COO)2 + H2

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{o},H+ }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

Câu 13. Trong công nghiệp một lượng rộng lớn axit axetic được pha trộn vày cách

A. nhiệt độ phân metan tiếp sau đó thực hiện rét nhanh chóng.

B. lên men hỗn hợp rượu etylic.

C. lão hóa etan với xúc tác và nhiệt độ chừng tương thích.

D. lão hóa butan với xúc tác và nhiệt độ chừng tương thích.

Xem đáp án

Đáp án D

Trong công nghiệp, một lượng rộng lớn axit axetic được pha trộn vày cách: lão hóa butan với xúc tác nhiệt độ và nhiệt độ chừng tương thích.

Câu 14. Phản ứng thân thiết axit axetic với hỗn hợp bazơ nằm trong loại

A. phản xạ lão hóa - khử.

B. phản xạ hóa phù hợp.

C. phản xạ phân bỏ.

D. phản xạ dung hòa.

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng thân thiết axit axetic với hỗn hợp bazơ nằm trong loại phản xạ dung hòa.

Câu 15. Để phân biệt hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tao người sử dụng sắt kẽm kim loại nào là sau đây?

A. Na.

B. Zn.

C. K.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tao người sử dụng sắt kẽm kim loại là Zn.

Mẩu kẽm phản xạ, với khí bay đi ra → CH3COOH

Phương trình hóa học

Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

Không với hiện tượng kỳ lạ gì xuất hiện tại → C2H5OH

Câu 16. Cho những tuyên bố sau:

(a) Este tạo ra vày axit fomic cho tới phản xạ tráng bạc.

(b) Đun giá hóa học rộng lớn với hỗn hợp loãng, nhận được xà chống và glixerol.

(c) Trong một phân tử tripeptit thì số nguyên vẹn tử nitơ là 3.

(d) Chỉ với những monome chứa chấp những links bội mới nhất nhập cuộc được phản xạ trùng khớp.

(e) Saccarozơ làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím ( ).

Số tuyên bố sai là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án A

(b) Sai, Đun giá hóa học rộng lớn với hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được axit rộng lớn và glixerol.

(c) Sai, Trong một phân tử tripeptit thì số nguyên vẹn tử nitơ là 3 Khi những α-aminoaxit tạo ra trở nên chỉ có một group –NH4

(d) Sai, Các monome chứa chấp những links bội hoặc vòng xoàng xĩnh bền nhập cuộc phản xạ trùng khớp tạo ra polime.

(e) Sai, Saccarozơ ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím (KMnO4).

Câu 17. Cho những hóa học sau: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Số hóa học rất có thể ứng dụng với hỗn hợp axit axetic là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học rất có thể ứng dụng với axit axetic là: ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + 2H2O

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2

Câu 18. Đun giá axit axetic với rượu etylic với axit sunfuric thực hiện xúc tác thì người tao nhận được một hóa học lỏng ko màu sắc, hương thơm thơm ngát, ko tan nội địa và nổi bên trên mặt mày nước. Sản phẩm cơ là

A. metyl clorua.

B. natri axetat.

C. etyl axetat.

D. etilen

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình hóa học

CH3COOH + C2H5-OH \overset{t^{o},H+}{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

=> thành phầm nhận được là: etyl axetat

Câu 19. Có 3 lọ tổn thất nhãn chứa chấp 3 hóa học lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng phương pháp nào là tại đây nhằm rất có thể nhận ra 3 hỗn hợp trên?

A. Na2CO3 khan.

B. Na, nước.

C. hỗn hợp Na2CO3.

D. Cu, nước.

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng hỗn hợp Na2CO3 nhằm nhận ra.

Cho hỗn hợp Na2CO3 vô 3 hỗn hợp, lọ đựng hỗn hợp axit axetic sủi lớp bọt do khí tạo ra, lọ tạo ra hỗn hợp phân lớp là etyl axetat, lọ ko hiện tượng kỳ lạ là rượu etylic.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

Xem thêm: tác dụng dấu gạch ngang

Tham khảo thêm thắt một trong những tư liệu liên quan:

  • Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa Sở GD&ĐT Bắc Ninh
  • Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa ngôi trường trung học phổ thông Đông Hà Quảng Trị
  • Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa Sở GD&ĐT Hậu Giang
  • Đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc môn Hóa bám sát đề minh họa Kèm đáp án
  • Ôn tập dượt Hóa học tập lớp 12 chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
  • Câu chất vấn trắc nghiệm với đáp án Hóa học tập lớp 12: Đại cương về Kim loại
  • 360 thắc mắc trắc nghiệm với đáp án môn Hóa học tập lớp 12: Crom, Fe, đồng, niken, chì, kẽm, vàng, bạc, thiếc

VnDoc đang được gửi cho tới các bạn phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản xạ tráng gương (bạc) được VnDoc biên soạn, Khi cho tới axit formic ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa Trắng bạc. Hy vọng tư liệu canh ty những ghi chép và thăng bằng đích phương trình phản xạ.

Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng.