hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Câu hỏi:

12/08/2019 84,383

B. Na2CO3 và Na3PO4.

Bạn đang xem: hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: 

Nước với tính cứng vĩnh cửu với chứa chấp ion: Mg2+, Ca2+, SO42-, Cl- => người sử dụng Na2CO3 và Na3PO4 nhằm thực hiện mượt nước vì như thế dẫn đến MgCO3, CaCO3, Mg3(PO4)2 và Ca3(PO4)2 kết tủa => vô hiệu được Mg2+, Ca2+ thoát khỏi nước

Đáp án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thạch cao sinh sống với công thức là

A. CaSO4                      

B. CaSO4.H2             

C. CaSO4.2H2           

D. 2CaSO4.H2O

Câu 2:

Một loại nước cứng Khi đung nóng thì tổn thất tính cứng, vô loại nước cứng này còn có chứa chấp những hợp ý hóa học nào là sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, CaCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.

D. CaSO4, MgCl2.

Câu 3:

Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp hóa học X vô hỗn hợp AlCl3 nhận được kết tủa keo dán White. Chất X là

A. NH3                        

B. CO2                        

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

C. NaOH.                     

D. HCl.

Câu 4:

Để thực hiện mượt nước với tính cứng vĩnh cửu hoàn toàn có thể người sử dụng hỗn hợp nào là tại đây :

A. CaCl2                       

B. KCl                          

C. Ca(OH)2                   

D. Na2CO3

Câu 5:

Kim loại hoàn toàn có thể pha chế được kể từ quặng boxit là sắt kẽm kim loại nào?

A. Al.                            

B. Mg.                           

C. Fe.                            

D. Cu.

Câu 6:

Trong công nghiệp, Al được tạo ra bởi vì cách thức năng lượng điện phân rét chảy hợp ý chất

A. Al2O3.                      

B. Al2(SO4)3.                 

C. NaAlO2.                   

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

D. AlCl3.