fexoy + hno3 = fe(no3)3 + no2 + h2o

 • Bảng tường trình hóa 8 bài xích thực hành thực tế 3

  Bảng tường trình hóa 8 bài xích thực hành thực tế 3 

  Bạn đang xem: fexoy + hno3 = fe(no3)3 + no2 + h2o

  help bu bro

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất?

  trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất 

  A khí cacbonic bởi 2 yếu tố tạo ra là C, O

  B Than chì bởi nguyên vẹn tố  C  tạo ra nên

  C Axit clohidric bởi 2 yếu tố cấu trúc nên là H, C1

  D Nước bởi 2 yếu tố cấu trúc nên H, O

  13/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xác ấn định CTHH và tính phân tử khối của thích hợp hóa học muối hạt sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y

  Xác ấn định CTHH và tính phân tử khối của thích hợp hóa học muối hạt sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y, vô cơ Fe (III), (SO4) (II)

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính số phân tử đem vô 0,4 mol Fe

  Tính số phân tử (theo nguyên vẹn tử hoặc phân tử) đem vô 0,4 mol Fe

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ ứng ?

  Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp yes

  17/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính hoá trị lưu hoàng vô thích hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị lưu hoàng trong những thích hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định công thức hoá học tập của thích hợp hóa học A

  Xác ấn định công thức hoá học tập của thích hợp hóa học A. tường vô A đem 2 nguyên vẹn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. tường tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. tường tỉ khối A đối với khí hidro là 8 thứ tự. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định bộ phận theo gót lượng của những yếu tố đem vô thích hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác ấn định bộ phận theo gót lượng của những yếu tố đem vô thích hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hỗn thích hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn thích hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo ra bởi vì tỷ lệ lượng C bởi vì 75%, tỷ lệ lượng H bởi vì 25%

  Giúp với vội vàng ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo ra bởi vì tỷ lệ lượng C bởi vì 75%, tỷ lệ lượng H bởi vì 25%, lượng mol của thích hợp hóa học bởi vì 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác ấn định phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: vở bài tập khoa học lớp 4

  Lập những PTHH theo gót những sơ đồ vật phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo gót những sơ đồ vật phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của lếu thích hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo gót những sơ đồ vật sau và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử, phân tử trong số những hóa học vô phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.tường rằng X tạo ra bởi vì 75% lượng là C, còn sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na thuộc tính với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2

  Cho Na thuộc tính với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh ma khiết và lếu hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh ma khiết và lếu thích hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và thích hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho tới công thức Ax,Bx? Lập CTHH của thích hợp hóa học theo gót hoá trí
  4 Hiện tượng cơ vật lý ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân mật lượng hóa học, bị tiêu diệt Lúc A với Lúc B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn chiếm được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan đem vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính vừa phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo gót sơ đồ vật phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài xích này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính vừa phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo gót sơ đồ vật phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác ấn định thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng thích hợp hóa học tạo ra thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam lếu thích hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam lếu thích hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô lếu thích hợp lúc đầu.

  b) Tính lượng muối hạt tạo ra trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nhớ dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài xích này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì chiếm được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy thêm hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết vội vàng ạ

   c1: phân biệt bầu không khí color h2,co2 Lúc vô nhì lọ riêng lẻ bị tổn thất nhãn bởi vì cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu nhen nhóm cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  Xem thêm: ngữ văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo ra trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời