fe3o4+hno3 loãng

Fe3O4 HNO3 loãng

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này ở trong nội dung những bài học kinh nghiệm.

Bạn đang xem: fe3o4+hno3 loãng

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt phương trình phản xạ liên quan

  • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • FeSO4 + NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
  • FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
  • Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng HNO3

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3

Điều kiện: Không có

3. Cân bởi vì phương trình lão hóa khử Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cân bởi vì phương trình phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Cân bằng: 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3.

5. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí ko color NO hóa nâu vô không gian.

6. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

6.1. Định nghĩa 

Là láo lếu thích hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, đem kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

6.2. Tính hóa học vật lí oxit Fe từ

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và đem kể từ tính.

6.3. Tính hóa chất oxit Fe từ

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến láo lếu thích hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc ứng dụng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở sức nóng chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Fe3O4 hoàn toàn có thể ứng dụng được với những hóa học vô mặt hàng này sau đây?

A. CO, H2SO4

B. HNO3, KCl

C. H2, NaOH

D. HCl, MgCl2

Xem đáp án

Đáp án A 

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

FeO4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe3­O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

B sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với KCl

C sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với NaOH

D sai vì thế Fe3O4 ko phản xạ với MgCl2

Câu 2. Cho những hóa học sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án C

Các hóa học ứng dụng được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → đem 3 chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 6,96 gam Fe3O4 vô hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ nhận được khí ko color hóa nâu vô không gian (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí nhận được ở đktc là:

A. 224 ml

B. 448 ml

C. 336 ml

D. 896 ml

Xem đáp án

Đáp án A

Theo đề bài bác tớ có:

nFe3O4 = 0,03 mol;

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

=> nNO = 0,03/3 = 0,01

=> VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít = 224 ml

Câu 4. Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ chất hóa học là

A. Fe và hỗn hợp FeCl3.

B. Fe và hỗn hợp HCl.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. Cu và hỗn hợp FeCl2.

Xem đáp án

Đáp án D

A. Fe và hỗn hợp FeCl3.

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

B. Fe và hỗn hợp HCl.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

Câu 5: Dùng hóa hóa học này tại đây nhằm nhận ra 3 hỗn hợp rơi rụng nhãn sau: HNO3, H2SO4, H2O

A.quỳ tím và hỗn hợp BaCl2

B. quỳ tím và hỗn hợp NaOH

C. hỗn hợp NaOH

D. Na và hỗn hợp quỳ tím

Xem đáp án

Đáp án A 

Trích kiểu mẫu test và đặt số loại tự

Sử dụng quỳ tím nhận ra được HNO3, H2SO

Không thực hiện thay đổi color quỳ tím là H2O

Dùng BaCl2 nhằm nhận ra 2 hỗn hợp còn lại

Ống nghiệm xuất hiện tại kết tủa Trắng thì hỗn hợp thuở đầu là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

Không đem hiện tượng kỳ lạ gì là HNO3

Câu 6: Dung dịch Fe2+  không làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

Mất color dung dịch tím

10FeCl2 + 24H2SO4 + 6KMnO4 → 10Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4

Mất color hỗn hợp color domain authority cam

6FeCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 6FeCl3 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O

Mất gray clolor đỏ

6FeCl2 + 3Br2 → 4FeCl3 + 2FeBr3

Câu 7. Cho láo lếu thích hợp bột Al, Fe vô hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo lếu thích hợp rắn bao gồm thân phụ sắt kẽm kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.

B. Al, Fe, Cu.

C. Fe, Cu, Ag.

D. Al, Fe, Ag

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy, nếu như Al dư thì chắc chắn rằng Fe ko phản xạ , và cả Cu2+ và Ag+ đều bị đẩy thoát khỏi muối hạt (tạo Ag , Cu)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

=> Nêu Al dư đem toàn bộ 4 Kim loại sau phản xạ (trái fake thiết)

=> Do ê Al không còn => 3 sắt kẽm kim loại là Fe, Cu , Ag

Câu 8. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tổ chức phản xạ sức nóng nhôm vô ĐK không tồn tại không gian. Giả sử chỉ xẩy ra phản xạ khử Fe3O4 trở thành Fe. Hoà tan trọn vẹn láo lếu thích hợp rắn sau phản xạ bởi vì hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản xạ sức nóng nhôm là

A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

Xem thêm: writing unit 7 lớp 11

D. 60%.

Xem đáp án

Đáp án A

nAl = 0,2 mol;

nFe3O4 = 0,075 mol

Gọi x la số mol Al phản ứng

Phương trình phản xạ chất hóa học xẩy ra.

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3

x → 9x/8

=> nAl dư =0,4 - x

nFe = 9x/8

Al + 3HCl →  AlCl3 + 3/2H2

Fe + 2HCl →  FeCl2 + H2

=> nH2 = (0,4 - x).3/2 + 9x/8 = 0,24

=> x = 0,16

=> H = 0,16/0,2 = 80%

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn 25,6 gam láo lếu thích hợp A bao gồm Cu và Fe2O3 vô hỗn hợp HNO3 2M (dư 20% đối với lượng cần thiết phản ứng) nhận được hỗn hợp B và 2,24 lít NO (đktc) là thành phầm khử có một không hai. Thành phần Xác Suất lượng Fe2O3 vô hỗn hợp A là:

A. 62,5%

B. 37.5%

C. 40%

D. 60%.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

(1) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(2) Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

nNO = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Áp dụng quyết định luật bảo toàn electron tớ có:

2nCu = 3nNO => nCu = 1,5nNO = 1,5.0,1 = 0,15 mol

=> mFe2O3 = mhỗn thích hợp – mCu = 25,6 – 0,15.64 = 16 gam

=> nFe2O3 = 16 : 160 = 0,1 mol

=> %mFe2O3 = (16 : 25,6).100% = 62,5%

Câu 10. Nung rét không còn 27,3 gam láo lếu thích hợp X bao gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hít vào toàn cỗ khí nhận được vô H2O thấy có một,12 lít khí (đktc) cất cánh rời khỏi. Khối lượng Cu(NO3)2 vô X là

A. 18,8 gam

B. 8,6 gam

C. 4,4 gam

D. 9,4 gam

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi nNaNO3 = a mol; nCu(NO3)2 = b mol

=> mhỗn thích hợp = 85a + 188b = 27,3 (1)

2NaNO3  → 2NaNO2 + O2

a → 0,5a

2Cu(NO3)2 →  2CuO + 4NO2 + O2

b → 2b → 0,5b

Hấp thụ khí vô nước:

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

2b → 0,5b

=> nkhí còn lại = 0,5a = 0,05 => a = 0,1

Thay a = 0,1 vô (1) => b = 0,1

=> mCu(NO3)2 = 0,1.188 = 18,8 gam

Câu 11. Nhận quyết định chính về phản xạ pha chế HNO3 vô chống thực nghiệm bởi vì phản ứng

NaNO3 + H2SO4 → HNO3 + NaHSO4.

A. hoàn toàn có thể sử dụng axit sunfuric loãng.

B. hoàn toàn có thể thay cho thế natri nitrat bởi vì kali nitrat.

C. axit nitric nhận được ở dạng lỏng ko cần thiết thực hiện rét mướt.

D. đó là phản xạ lão hóa khử.

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì thế ko thể sử dụng axit sunfuric loãng.

B chính vì thế hoàn toàn có thể thay cho thế natri nitrat bởi vì kali nitrat.

C sai vì thế axit nitric dễ dàng cất cánh tương đối nên nhận được tương đối HNO3.

D sai vì thế đó là phản xạ trao thay đổi vì thế ko thực hiện thay cho thay đổi số lão hóa.

Câu 12. Nhiệt phân trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 nhận được 47,3 gam hóa học rắn Y. Hòa tan Y vô hỗn hợp NaOH thấy đem 0,3 mol NaOH phản xạ. Khối lượng láo lếu thích hợp muối hạt là

A. 88,8.

B. 135,9.

C. 139,2.

D. 69,6.

Xem đáp án

Đáp án B

Xác quyết định bộ phận hóa học Y

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 0,5O2

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

⟹ Chất rắn Y bao gồm Fe2O3 và Al2O3

Tính nFe2O3 và nAl2O3

Khi mang lại Y vô NaOH thì chỉ mất Al2O3 phản ứng

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O.

0,3 → 0,15

⟹ mAl2O3 = 102.0,15 = 15,3 gam

⟹ mFe2O3 = mchất rắn - mAl2O3 = 47,3 - 15,3 = 32 gam

⟹ nFe2O3 = 0,2 mol

Tính m gam hh Al(NO3)3 và Fe(NO3)2

Bảo toàn nhân tố Fe ⟹ nFe(NO3)2 = 2nFe2O3 = 0,4 mol ⟹ mFe(NO3)2 = 72 gam

Bảo toàn nhân tố Al ⟹ nAl(NO3)3 = 2nAl2O3 = 0,3 mol ⟹ mAl(NO3)3 = 63,9 gam

⟹ m = mFe(NO3)2 + mAl(NO3)3 = 135,9 gam.

Câu 13. Cho Na2O vô hỗn hợp muối hạt X, nhận được kết tủa white color. Muối X là hóa học này sau đây?

A. NaCl.

B. FeCl3.

C. CuCl2.

D. MgCl2.

Xem đáp án

Đáp án D

Khi mang lại Na2O vô nước đem phản xạ sau: Na2O + H2O → NaOH

A. NaCl ko phản xạ với NaOH

B. FeCl3 ứng dụng với NaOH sinh tớ kết tủa gray clolor đỏ:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

C. CuCl2 ứng dụng với NaOH sinh rời khỏi kết tủa greed color lam:

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

D. MgCl2 ứng dụng với NaOH sinh rời khỏi kết tủa color trắng:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

Câu 14. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 thứu tự phản xạ với HNO3 quánh, rét. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ lão hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án

Đáp án C

phản ứng lão hóa khử xẩy ra Lúc Fe vô thích hợp hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

=> những hóa học thỏa mãn nhu cầu là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

Fe(NO3)2 + 2 HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

3 FeCO3 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + 3 CO2 + NO + 5 H2O

Xem thêm: soạn văn 11 phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận

............................................

Để hoàn toàn có thể nâng lên thành phẩm vô học hành, VnDoc van ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác tập luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác tập luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng biệt dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.