fe ra cu

Phản ứng hóa học: Fe + CuCl2 hoặc Fe rời khỏi FeCl2 hoặc Fe rời khỏi Cu hoặc CuCl2 rời khỏi Cu hoặc CuCl2 rời khỏi FeCl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Fe sở hữu tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe ra cu

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe thuộc tính với CuCl2

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Cách lập phương trình hoá học:

Bước 1: Xác tấp tểnh những vẹn toàn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ tê liệt xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe0+Cu+2Cl2Fe+2Cl2+Cu0

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: CuCl2.

Bước 2: Biểu thao diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0Fe+2+ 2e

- Quá trình khử: Cu +2+ 2eCu0

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang lại hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×Fe0Fe+2+ 2eCu +2+ 2eCu0

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những yếu tắc ở nhì vế.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

2. Điều khiếu nại nhằm Fe thuộc tính với CuCl2

Phản ứng thân thiện Fe và đồng (II) clorua ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Quảng cáo

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp CuCl2 nhập ống thử vẫn nhằm sẵn miếng Fe.

4. Hiện tượng phản xạ

Sắt tan dần dần nhập hỗn hợp, bên cạnh đó xuất hiện tại lớp đồng red color sáng

5. Tính Hóa chất của sắt

Sắt là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử tầm. Khi thuộc tính với hóa học lão hóa yếu hèn, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2.

Fe → Fe+2 + 2e

Với hóa học lão hóa mạnh, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3.

Fe → Fe+3 + 3e

5.1/ Tác dụng với phi kim:

Ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở thành ion âm và bị lão hóa cho tới số lão hóa +2 hoặc +3.

+ Tác dụng với lưu huỳnh: Fe0 + S0toFe+2S2

+ Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O20toFe3O24

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 | Fe rời khỏi FeCl2 | Fe rời khỏi Cu | CuCl2 rời khỏi Cu | CuCl2 rời khỏi FeCl2

Quảng cáo

+ Tác dụng với clo: 2Fe0 + 3Cl20to2Fe+3Cl13

5.2/ Tác dụng với axit

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2, giải hòa H2. Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 quánh rét, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3, và ko giải hòa H2. Ví dụ:

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Fe bị thụ động vì như thế những axit HNO3 quánh, nguội và H2SO4 quánh, nguội.

5.3/ Tác dụng với hỗn hợp muối

Fe hoàn toàn có thể khử được ion của những sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập trong sạch sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Trong những phản xạ này, Fe thông thường bị lão hóa cho tới số lão hóa +2. Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đặc biệt:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Nếu Ag+ dư, kế tiếp sở hữu phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

5.4/ Tác dụng với nước

Ở nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko khử được nước, tuy nhiên ở nhiệt độ phỏng cao, Fe khử khá nước tạo nên H2 và Fe3O4 hoặc FeO.

3Fe + 4H2O to<570oC Fe3O4 + 4H2

Quảng cáo

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2 | Fe rời khỏi FeCl2 | Fe rời khỏi Cu | CuCl2 rời khỏi Cu | CuCl2 rời khỏi FeCl2

6. Bài tập luyện liên quan

Câu 1:Trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ mất tính khử, hóa học Y chỉ mất tính oxi hoá, hóa học Z vừa phải sở hữu tính khử vừa phải sở hữu tính oxi hóa. Các hóa học X, Y, Z theo thứ tự là:

A. Fe, Fe2+ và Fe3+.B. Fe2+, Fe và Fe3+.

C. Fe3+, Fe và Fe2+. D. Fe, Fe3+ và Fe2+.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+) Fe đơn hóa học sở hữu số lão hóa vì như thế 0 → sở hữu khả nhượng bộ 2e hoặc 3e → chỉ mất tính khử → X là Fe

+) Fe2+ sở hữu năng lực nhượng bộ 1e nhằm trở thành Fe3+ → sở hữu tính khử

Fe2+ sở hữu năng lực nhận 2e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → sở hữu tính oxi hóa

→ Z là Fe2+

+) Fe3+ chỉ mất năng lực nhận 1e nhằm trở nên Fe2+ hoặc nhận 3e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → Fe3+ chỉ mất tính lão hóa → Y là Fe3+

Câu 2: Để pha trộn Fe(NO3)2 tớ hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

B. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 3: Chia bột sắt kẽm kim loại X trở thành 2 phần. Phần một mang lại thuộc tính với Cl2 tạo nên muối bột Y. Phần nhì mang lại thuộc tính với hỗn hợp HCl tạo nên muối bột Z. Cho sắt kẽm kim loại X thuộc tính với muối bột Y lại chiếm được muối bột Z. Kim loại X sở hữu thề thốt là

A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Kim loại X là Fe

Phần 1: 2Fe (X) + 3Cl2 t° 2FeCl3 (Y)

Phần 2: Fe (X) + 2HCl → FeCl2 (Z) + H2

Xem thêm: dàn ý tả con mèo lớp 4

Fe (X) + 2FeCl3 (Y) → 3FeCl2 (Z)

Câu 4: Hoà tan không còn và một lượng Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) và hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư) thì những thể tích khí sinh rời khỏi theo thứ tự là V1 và V2 (đo ở nằm trong điều kiện). Liên hệ thân thiện V1 và V2

A. V1 = V2 B. V1 = 2V2 C. V2 = 1,5V1. D. V2 =3V1

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi số mol Fe là a mol

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn số mol electron

Cho Fe nhập H2SO4 loãng: 2nH2 = 2nFe

nH2= nFe = a mol

Cho Fe nhập H2SO4 quánh, nóng: 3nFe = 2nSO2

nSO2 = 1,5nFe = 1,5a mol

Ở nằm trong ĐK, tỉ lệ thành phần về thể tích cũng chính là tỉ lệ thành phần về số mol

→ V2 = 1,5V1.

Câu 5: Hòa tan 2,24 gam Fe vì như thế 300 ml hỗn hợp HCl 0,4 M chiếm được hỗn hợp X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập X, chiếm được khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5) và m gam kết tủa. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 18,3. B. 8,61. C. 7,36. D. 9,15.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFe = 0,04 mol; nHCl = 0,3.0,4 = 0,12 mol

Fe + 2HClFeCl2+H20,04 0,08 0,04 mol

Dung dịch X gồm: HCl = 0,12 – 0,08 = 0,04 mol và FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư nhập X sở hữu phản ứng:

3Fe2++4H++NO33Fe3++NO+2H2O0,030,04mol

Fe2+ + Ag+ Ag+Fe3+(0,040,03) 0,01mol

Ag++ClAgCl 0,120,12mol

→ m = 0,01.108 + 0,12.143,5 = 18,3 gam.

Câu 6: Cho Fe thuộc tính với dd HNO3 quánh, rét, chiếm được khí X gray clolor đỏ hỏn. Khí X là

A. N2 B. N2O C. NO D. NO2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

N2: Khí ko màu sắc, nhẹ nhàng rộng lớn ko khí

N2O: Khí ko màu sắc, nặng nề rộng lớn bầu không khí.

NO: Khí ko màu sắc, hóa nâu ngoài bầu không khí.

NO2: Khí gray clolor đỏ

Câu 7: Ngâm một lá sắt kẽm kim loại sở hữu lượng 50g nhập hỗn hợp HCl. Sau một thời hạn chiếm được 336ml H2 (đkc) thì lượng lá sắt kẽm kim loại hạn chế 1,68%. Kim loại tê liệt là

A. ZnB. FeC. AlD. Ni

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Khối lượng kim loại phản ứng là:

mKL = 1,68.50100 = 0,84 gam

nH2 = 0,33622,4 = 0,015 mol

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

nM = 2n.nH2= 2n.0,015 = 0,03n mol

→ MM = mMnM = 0,84 : 0,03n = 28n

Với n = 1 → MM = 28 loại

n = 2 → MM = 56 (Fe) Thỏa mãn

n = 3 → MM = 84 loại.

Vậy sắt kẽm kim loại cần thiết mò mẫm là Fe

Câu 8: Cho 11,2 gam Fe thuộc tính không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, chiếm được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9: Cho 6 gam Fe nhập 100ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam lếu láo kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A. 7,0 B. 6,8 C. 6,4 D. 12,4

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nFe = 656 = 0,107 mol

nCuSO4= 0,1.1 = 0,1 mol

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

→ Fe còn dư

→ nCu = nFe phản xạ = nCuSO4= 0,1 mol

Khối lượng lếu láo kim loại tổng hợp loại chiếm được là:

m = 6 – 0,1.56 + 0,1.64 = 6,8 gam

Câu 10: Hòa tan 5,6g Fe vì như thế hỗn hợp HNO3 loãng (dư), sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron

→ 3nFe = 3nNO → nNO = nFe = 0,1 → V = 2,24 lít

Xem thêm: cho hàm số y bằng fx

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp