etilen + hcl

Phản ứng C2H4 + HCl hoặc CH2=CH2 + HCl hoặc CH2=CH2 đi ra CH2Cl–CH3 nằm trong loại phản xạ nằm trong đã và đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập luyện đem tương quan về C2H4 đem điều giải, chào chúng ta đón xem:

CH2=CH2 + HCl → CH2Cl–CH3

Quảng cáo

Bạn đang xem: etilen + hcl

1. Phương trình phản xạ etilen tính năng với HCl

CH2 = CH2 + HCl → CH3 – CH2 – Cl

2. Hiện tượng của phản xạ etilen tính năng với HCl

- Tạo hỗn hợp ko màu sắc, không tồn tại năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom.

3. Cách tổ chức phản xạ etilen tính năng với HCl

- Dẫn khí etilen vô ống thử chứa chấp axit clohiđric HCl.

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của anken

4.1. Phản ứng cộng

a) Phản ứng nằm trong hiđro (Phản ứng hiđro hoá)

          CH2 = CH2 + H2 Ni,to CH3 – CH3

b) Phản ứng nằm trong halogen (Phản ứng halogen hoá)

- Anken làm mất đi màu sắc của hỗn hợp brom.

→ Phản ứng này dùng làm nhận ra anken.

Thí dụ:

Quảng cáo

          CH2 = CH2 + Br2 → Br–CH2–CH2–Br

c) Phản ứng nằm trong HX (X là OH, Cl, Br,…)

Cộng nước

Thí dụ:

          CH2 = CH2 + H – OH H+,to CH3 – CH2 – OH

Cộng axit HX

Thí dụ:

CH2 = CH2 + HCl → CH3 – CH2 – Cl

- Đối với những anken đem cấu trúc ko đối xứng Lúc tính năng với HX rất có thể sinh đi ra láo ăn ý nhì thành phầm.

Thí dụ:

C2H4 + HCl | CH2=CH2 + HCl → CH2Cl–CH3 | CH2=CH2 đi ra CH2Cl–CH3

* Quy tắc Mac-côp-nhi-côp: Trong phản xạ nằm trong HX (axit hoặc nước) vô links C = C của anken, H (phần đem năng lượng điện dương) nằm trong vô C đem nhiều H rộng lớn, X (hay phần đem năng lượng điện âm) nằm trong vô C đem không nhiều H rộng lớn.

4.2. Phản ứng trùng hợp

- Phản ứng trùng khớp là quy trình phối kết hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ kiểu như nhau hoặc tương tự động nhau tạo ra trở nên phân tử rộng lớn gọi là polime.

- Số lượng đôi mắt xích vô một phân tử polime gọi là thông số trùng khớp, kí hiệu n.

Thí dụ: Trùng ăn ý etilen

Quảng cáo

C2H4 + HCl | CH2=CH2 + HCl → CH2Cl–CH3 | CH2=CH2 đi ra CH2Cl–CH3

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Oxi hoá trả toàn

          CnH2n + 3n2O2 to nCO2 + nH2O

⇒ Đốt cháy trọn vẹn anken thu được nCO2=nH2O

b) Oxi hoá ko trả toàn

Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 ⇒ Dùng nhằm nhận ra anken.

Thí dụ:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO–CH2–CH2–OH + 2MnO2↓ + 2KOH

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Để khử trọn vẹn 200 ml hỗn hợp KMnO4 0,2M tạo ra trở nên hóa học rắn black color cần thiết V lít khí C2H4 (đktc). Giá trị ít nhất của V là

A. 2,240.              B. 2,688.              C. 4,480.             D. 1,344.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2(đen) + 2KOH.

nKMnO4= 0,2.0,2 = 0,04 mol.

Theo phương trình: nC2H4=32.nKMnO4= 32.0,04= 0,06 mol.

→ V = 0,06.22,4 = 1,344 lít.

Quảng cáo

Câu 2: Trùng ăn ý m tấn etilen thu được một tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản xạ bởi vì 80%. Giá trị của m là

A. 1,25.                B. 0,80.                C. 1,80.               D. 2,00.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn khối lượng: metilen (lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn.

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn.

Câu 3: Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng, vô cơ lượng phân tử Z gấp hai lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y, thành phầm Lúc hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là

A. 30 gam.             B. 10 gam.            C. 40 gam.             D. 20 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Phân tử Z rộng lớn phân tử X nhì group CH2 → MZ = MX + 28

Khối lượng phân tử Z gấp hai lượng phân tử X → MZ = 2MX

→ 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 2

Vậy Y là C3H6

Bảo toàn C đem số mol CO2 sinh đi ra Lúc thắp Y là 3.0,1 = 0,3 mol

Hấp thụ CO2 vô Ca(OH)2 dư → nCaCO3=  nCO2= 0,3 mol

mCaCO3 = 0,3.100 = 30 gam.

Câu 4: Dẫn kể từ từ 6,72 lít (đktc) láo ăn ý X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo màu sắc, và không tồn tại khí bay đi ra. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần Tỷ Lệ theo gót thể tích của etilen vô X là

A. 50,00%.           B. 66,67%.          C. 57,14%.          D. 28,57%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

C2H4  :   x molC3H6:  y mol       x  +  y  =  6,7222,428x  +  42y  =  9,8        x  =  0,2y  =  0,1

%VC2H4 = 0,20,2+0,1.100% = 66,67%.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol láo ăn ý X bao gồm một ankan và một anken, chiếm được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần Tỷ Lệ số mol của anken đem vô X là

A. 40%.                B. 50%.               C. 25%.               D. 75%.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nankan = nH2O - nCO2 = 0,4 – 0,35 = 0,05 (mol)

nanken = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

→ %Vanken = 0,150,2.100% = 75%.

Câu 6: Hỗn ăn ý X bao gồm propen và một anken đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 1 mol láo ăn ý X cần thiết 4,75 mol O2. Anken sót lại vô X rất có thể là

A. buten.              B. propan.             C. etan.                 D. eten.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CnH2n+3n2O2t°nCO2+nH2O1               4,75        mol

1.3n2= 4,75 → n = 3,17

Hỗn ăn ý chứa chấp propen đem 3C, vậy hóa học sót lại nên đem > 3C, nhờ vào đáp án lựa chọn C4H8

Câu 7: Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo gót tỷ trọng mol 1 : 1 tạo ra thành phầm đem bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A. C4H8.               B. C3H6.               C. C3H8.               D. C2H4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

X + HCl → Y (CxHyCl)

35,5MY.100%=45,223% → MY = 78,5

→ MX = 78,5 – 36,5 = 42 (C3H6).

Câu 8: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo gót tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhì thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en.                                                              

B. etilen.

C. but-2-en.

D. propilen.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

X + Br2 → Y (CxHyBr2)

80.2MY.100% = 74,08%

→ MY = 216 → MX = 216 – 160 = 56 (C4H8).

Câu 9: Tổng thông số cân đối (với những thông số là tối giản) của phản ứng:

CH3CH=CH2 + KMnO4 + H2O → CH3CHOH-CH2OH + MnO2 + KOH là

A. 16.          B. 17.                   C. 18.                   D. 19.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

3CH3CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH3CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH.

Câu 10: Hỗn ăn ý X bao gồm H2 và C2H4 đem tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua loa Ni nung rét, chiếm được láo ăn ý khí Y đem lượng đối với He là 5. Hiệu suất của phản xạ hiđro hóa là

A. 20%.                      B. 25%.

C. 50%.                      D. 40%.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

MX = 3,75.4 = 15 (g/mol); MY = 5.4 = trăng tròn (g/mol)

Chọn 1 mol láo ăn ý X

nC2H4+nH2=128.nC2H4+2nH2=15→ nC2H4=0,5nH2=0,5

Đặt số mol H2 phản xạ là a mol

C2H4 + H2 → C2H6

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn khối lượng:

mX = mY → 15.1 = trăng tròn.nY → nY = 0,75 mol

Số mol láo ăn ý rời thông qua số mol H2 phản ứng

→ a = 1 – 0,75 = 0,25 mol

 → H% = 0,250,5.100%= 50%

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3
 • CH2=CH2 + Br2 → CH2Br–CH2Br
 • CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl–CH2Cl
 • CH2=CH2 + HBr → CH2Br–CH3
 • CH2=CH2 + H2O → CH2OH–CH3
 • CH2=CH2 + H2SO4 → CH3–CH2OSO3H
 • nCH2=CH2 → (-CH2-CH2 -)n
 • C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
 • 3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3OH-CH2-CH2 – OH + 2MnO2 + 2KOH
 • CH2=CH2 + O2 → CH3CHO

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-anken.jsp