este x có công thức c4h8o2

Câu hỏi:

30/07/2022 27,269

Este X công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng, thu  được sản phẩm gồm axit axetic chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

Bạn đang xem: este x có công thức c4h8o2

D. C2H5OH.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D

X (C4H8O2) thủy phân tạo nên CH3COOH → X là CH3COOC2H5

→ Y là C2H5OH.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. Phenol.

B. Ancol metylic. 

C. Metan.   

D. Etilen.

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 38,88 gam Ag. Giá trị của m là

A. 29,16.    

B. 64,80.    

C. 32,40.    

D. 58,32.

Câu 3:

Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3

(b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O

(c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl

(d) X3 + C2H5OH X4 + H2O

Biết X hợp chất hữu no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 Na2CO3. Phân tử khối của X4

A. 118.

B. 90.

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

C. 138.

D. 146.

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a) Lực bazơ của những amin đều mạnh hơn amoniac.

(b)Dầu bôi trơn chứa hóa học béo bão hòa (phân tử các gốc hiđrocacbon no).

(c) Quá trình quang hợp của cây xanh tạo xenlulozơ, nước và O2.

(d) Quá trình luộc trứng có sự đông tụ protein bởi nhiệt độ.

(e) Tơ poliamit xoàng bền vô môi trường xung quanh kiềm tuy nhiên bền vô môi trường xung quanh axit. Số phát biểu đúng

A. 2.     

B. 4.     

C. 1.     

D. 3.

Câu 5:

Polime này sau đây thuộc loại polime tổng hợp

A. Tơ visco.

B. Poli(vinyl clorua).

C. Tơ tằm.

D. Xenlulozơ.

Câu 6:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NaOH.

B. CH3COOH.

C. NaCl.

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

D. HCl.