don't forget to write to me soon

Câu hỏi:

17/07/2020 24,243

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: don't forget to write to me soon

Don't forget to tát write to tát bủ soon, ____?

D. will you

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, G, or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

To get ready for the presentation, we can start preparing the slides while Jeremy will vì thế the ____.

A. speaking

B. telling

C. talking

D. speech

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Nothing frightens you, ____?

A. does it

B. doesn't it

C. vì thế they

D. don't they

Câu 3:

Mark the letter A, B, G, or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The waste ____ system here is also innovative. There are no rubbish trucks or waste bins in the street.

A. dump

B. disposal

Xem thêm: trắc nghiệm sử 11 bài 16

C. landfill

D. throwaway

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Plants and flowers can't live without water.

A. If you water plants and flowers, they can't live.

B. If you water plants and flowers, they will live.

C. If you don't water plants and flowers, they can't live.

D. Unless you water plants and flowers, they live.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Water always boils when you heat it long enough.

A. If heated long enough, water boils.

B. If water is heated long enough, it boils.

C. If you heat water long enough, it boils.

D. All are correct.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

I think you should tell your parents the truth.

A. If I am you, I tell your parents the truth.

B. If I am you, I will tell your parents the truth.

C. If I were you, I would tell your parents the truth.

Xem thêm: cấu hình e của cu

D. If I were you, I will tell your parents the truth.