đồng phân c3h6o2

Số đồng phân este của C3H6O2

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là được mamnonvinschool.edu.vn biên soạn chỉ dẫn chúng ta ghi chép đồng phân C3H6O2, kể từ cơ gom chúng ta áp dụng chất lượng thực hiện những dạng bài xích tập luyện xác lập số đồng phân. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đồng phân c3h6o2

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án chỉ dẫn giải 

Các đồng phân este đem CTPT C3H6O2

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Áp dụng công thức số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5) = 23-2 = 2 đồng phân

Chú ý

Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì hóa học hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

  • Axit cacboxylic C3H6O2 có một đồng phân cấu tạo

CH3-CH2-COOH

  • Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo

CH3COOCH3

HCOOC2H5

Nếu câu hỏi: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3 đồng phân: 2 este + 1 axit

Các bạn cũng có thể vận dụng công thức tính thời gian nhanh số đồng phân este no

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Este R đem công thức phân tử C4H6O2. lõi X thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên kiềm tạo nên muối và anđêhit. Công thức cấu trúc của R là.

A. CH3COOCH= CH2

B. CH3COOCH2– CH= CH2

C.  CH2=CH-COOCH3

D. CH3COOCH2CH3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Tổng số phù hợp hóa học cơ học no, đơn chức, mạch hở đem nằm trong công thức phân tử C5H10O2 phản xạ được với hỗn hợp KOH tuy nhiên không tồn tại phản xạ tráng bạc là

A. 4.

B. 5.

C. 8.

D. 9.

Xem đáp án
Đáp án D

C5H10O2 đem k = 1 , phản xạ với dd NaOH ⇒ este hoặc axit no, đơn chức, mạch hở.

Không đem phản xạ tráng bạc ⇒ ko cần là este của axir fomic ⇒ những hóa học thỏa mãn nhu cầu là:

CH3COOC3H7 ( 2 đồng phân)

C2H5COOC2H5( 1 đồng phân)

C3H7COOCH3 ( 2 đồng phân )

C4H9COOH (4 đồng phân)

⇒Tổng nằm trong đem 9 đồng phân

Câu 3. Cho toàn bộ những đồng phân đơn chức, mạch hở, đem nằm trong công thức phân tử C2H4O2 theo lần lượt thuộc tính với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản xạ xẩy ra là:

A. 2

Xem thêm: c ra co2

B. 5

C. 4

D. 3

Xem đáp án
Đáp án C

C2H4O2 đem 2 đồng phân là: HCOOCH3 và CH3COOH.

CH3COOH thuộc tính được với: Na, NaOH, NaHCO3

HCOOCH3 thuộc tính được với: NaOH

=> Có 4 phản xạ xảy ra

Câu 4. Số hóa học đồng phân cấu tạp của nhau đem công thức phân tử C4H8O2 đều thuộc tính được với NaOH là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

Xem đáp án
Đáp án C

Dễ dàng tính thời gian nhanh được . Các đồng phân là este hoặc axit của C4H8O2 tiếp tục thuộc tính được với hỗn hợp NaOH.

6 đồng phân 2 axit và 4 este) này đó là :

CH3CH2CH2COOH, CH3CH(CH3)COOH, HCOOCH2CH2CH3,

HCOOCH(CH3)CH3, CH3COOCH2CH3, CH3CH2COOCH3 .

Câu 5. Thủy pân este A mạch hở đem công thức phân tử C4H6O2, thành phầm chiếm được đem kĩ năng tráng bạc. Số este A thỏa mãn nhu cầu đặc điểm bên trên là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Một este đem công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên axit chiếm được axeton. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este cơ là

A. HCOO-C(CH3)=CH2.

B. HCOO-CH=CH-CH3.

C. CH3COO-CH=CH2.

D. CH2=CH-COO-CH3

Xem đáp án
Đáp án A

Axeton đem công thức (CH3)2 –C=O

Este đơn chức + NaOH → 1 muối bột + 1 xeton → Este đem dạng: R – COO –C(CH3) = CH – R’

Câu 6. Một este đem công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên axit chiếm được axetanđehit. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este này đó là :

A. CH2=CH-COO-CH3

B. HCOO-C(CH3)=CH2

C. CH3COO-CH=CH2

D. HCOO-CH=CH-CH3

Xem đáp án
Đáp án C

CH3COO-CH=CH2

………………………………………

Trên trên đây Tip.edu.vn vừa vặn ra mắt cho tới chúng ta tư liệu rất rất hữu ích khiến cho bạn phát âm trả lời những vướng mắc Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là, giống như thể hiện công thức tính thời gian nhanh số đồng phân của este no. Mong rằng qua chuyện nội dung bài viết này những bạn cũng có thể tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm tăng Hóa lớp 12, Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 10.

Tip.edu.vn đang được lập group share tư liệu tiếp thu kiến thức cũng giống như các bài xích giảng hoặc không tính phí bên trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Tip.edu.vn. Mời chúng ta đoc nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu hoặc tiên tiến nhất.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng.

Xem thêm: al + fecl3

Rate this post