đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem đáp án

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 tiếp sau đây trực thuộc cỗ Đề thi đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2023 - 2024 tự VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Sở 16 đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh 5 đem đáp án được chỉnh sửa bám sát công tác vẫn học tập canh ty học viên lớp 5 gia tăng kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp vẫn học tập vô Unit 11 - đôi mươi hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 2

A. Sở đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023

VnDoc.com vẫn đăng lên cỗ đề đánh giá giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 đem đáp án tiếp sau đây với mong ước canh ty những em sẵn sàng thiệt đảm bảo chất lượng những tài năng thực hiện bài bác thi đua hiệu suất cao.

Tiếng Anh 5 Sở Giáo dục

 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1 Online
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2 Online
 • Đề cương ôn tập dượt giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề cương ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề cương ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 1
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 số 2
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem tệp tin nghe số 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 số 4
 • Đề ôn thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh đem tệp tin nghe số 5
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh số 6
 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 đem tệp tin nghe số 7

Tiếng Anh 5 Smart Start

 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 1
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 2
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 4
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start số 5
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 i-Learn Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 1
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 2
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 3
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 4
 • Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and Friends số 5
 • Bộ đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 Family and friends

B. Sở 16 đề giờ Anh lớp 5 học tập kì hai năm 2023 đem đáp án

I. Đề đánh giá giờ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 đem đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn trặn vô kể từ ko nằm trong loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. mạ D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án đích thị A, B, C hoặc D mang đến những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. vĩ đại tự B. tự C. did D. doing

2. Linda..... going vĩ đại visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going vĩ đại the tiệc nhỏ tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. tự C. did D. can

5. He should go vĩ đại the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going vĩ đại the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going vĩ đại tự your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. vĩ đại B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu tiếp sau đó lựa chọn đáp án đích thị bên dưới mang đến phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, ví he...... (3) a bad fever. His mother took him vĩ đại the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. vĩ đại wear

IV. Sử dụng những kể từ mang đến sẵn và điền vô đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng kể từ mang đến sẵn ghi chép trở thành câu trả chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?
.....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ vĩ đại.
.....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit.
.....................................................................................

VI. Đọc hiểu và vấn đáp thắc mắc.

Last Sunday, Lan didn't go vĩ đại school, but she went vĩ đại her friend's birthday tiệc nhỏ. She got up early in the morning, went vĩ đại the cửa hàng, and bought some gifts and flowers. Then, she went vĩ đại her friend's house. At the tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the tiệc nhỏ came vĩ đại an over. They said goodbye vĩ đại each other and went trang chính late in the the evening.

1. Did Lan go vĩ đại school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she tự at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. 1. We are going vĩ đại visit Do Son next weekend.

2. Are you going vĩ đại watch T.V this evening?

3. She is going vĩ đại visit her friends tomorrow.

4. We are going vĩ đại visit Do Son next weekend.

VI. 1. No, she didn't.

2. She went vĩ đại her friend's birthday tiệc nhỏ.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the tiệc nhỏ, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chính late in the evening.

⇒ Tham khảo thêm thắt đề thi đua Tiếng Anh 5 bám theo thông tư 22: Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 đem tệp tin nghe

II. Đề thi đua giờ Anh học tập kì 2 lớp 5 đem đáp án - Đề số 2

I. Chọn kể từ không giống loại.

1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy

2. A. fever B. matter C. toothache D. cough

3. A. mouth B. arm C. health D. eye

4. A. summer B. spring C. season D. winter

5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport

II. Chọn đáp án đúng

1. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi vĩ đại Ho Chi Minh City.

A. vĩ đại fly B. flying C. fly D. vĩ đại flying

2. ………….. is it from Hanoi vĩ đại Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. in my country: spring, summer, autumn and winter.

A. season B. seasons C. people D. students

4. What ………….. you ………….. next weekend?

A. tự / tự B. are / tự C. did / tự D. are / going vĩ đại do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. go vĩ đại school because he ………….. a toothache.

A. didn’t / had B. doesn’t / has C. didn’t / has D. doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. in the winter.

A. ski B. skiing C. vĩ đại ski D. vĩ đại skiing

8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going vĩ đại Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want vĩ đại have a good time ………….. Hanoi.

A. on B. at C. for D. in

10.Hoa ………….. a letter vĩ đại her pen friend now.

A. is writeing B. is writing C. writes D. wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going vĩ đại hold a School Festival.
2. What tự you usually tự in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going vĩ đại tự next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister lượt thích the winter?d) She went vĩ đại visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday tiệc nhỏ.

3. He likes watching TV. He watch it every day.

4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu đem nghĩa.

1. where / museum / is/ ? / the

2. going / vĩ đại / I’m / . / Vung Tau

3. drink / . / warm / water / should / you

4. yesterday / you / at / ? / did / trang chính / stay

5. doesn’t / volleyball / . / Mary / vĩ đại / want / play

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Da Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn kể từ không giống loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn đáp án đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp tương thích ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai và sửa trong mỗi câu sau.

1 - by trở thành with;

2 - am trở thành was;

3 - watch trở thành watches;

4 - writein trở thành writing;

5 - play sometimes trở thành sometimes play;

V. Xếp kể từ bị đảo lộn trở thành câu đem nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I'm going vĩ đại Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

5 - Mary doesn't want vĩ đại play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn't.

III. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm triển khai xong những câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ vĩ đại.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ đích thị A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. summer

B. winter

C. spring.

b. She __________ vĩ đại the doctor. She has a fever.

A. shouldn’t

B. should goes

C. should go.

c. What _________ Tom tự last night?

A. does

B. did

C. was.

d. ___________ is going vĩ đại travel vĩ đại Hanoi? Mrs Brown.

A. where

B. when

C. who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. on

B. in

c. from.

Bài 3: Tìm kể từ đem cơ hội phát âm không giống những kể từ sót lại tại vị trí gạch ốp chân và khoanh tròn trặn kể từ bại trong số câu sau. (2 đ).

a. candy many after matter

b. ride picnic music visit

c. fever better she because

d. museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn and winter. In summer, it is sunny and hot. Nam and Mai are going vĩ đại visit Hanoi this summer. They are going vĩ đại there by train. And They are going vĩ đại stay there for six days. They are going vĩ đại the park and the zoo.

Trả điều những thắc mắc tiếp sau đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather lượt thích in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going vĩ đại visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng cộc trình làng về không khí ở nước Việt Nam vô nhì mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: Sắp xếp lại những kể từ nhằm triển khai xong những câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What's the weather lượt thích in autumn?

c - He wrote a letter vĩ đại his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going vĩ đại the amusement park.

Bài 2: Chọn và khoanh vô kể từ đích thị A, B, hoặc C nhằm tương thích ở những câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: Tìm kể từ đem cơ hội phát âm không giống những kể từ sót lại tại vị trí gạch ốp chân và khoanh tròn trặn kể từ bại trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn tiếp sau đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny and hot.

c - Nam and Mai are going vĩ đại visit Hanoi this summer.

d - They are going vĩ đại there by train.

IV. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 4

I. Hoàn trở thành những câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants vĩ đại _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here vĩ đại Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn trặn vô đáp án đúng 

1 . Yesterday, he ………… vĩ đại school.

A. went B. go C . are D . is

2. She usually goes vĩ đại school .....bus.

A. at B. on C . in D . by

3. How …………. is it from here vĩ đại Vinh?

A. left B. far C. near D . right

4 . What …………. the weather like?

A.are B. tự C . is D . does

5. What tự you usually tự summer

A. in B. on C . at D . to

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại mang đến đích thị vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu đem nghĩa

1. is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. he/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants vĩ đại be a doctor.

7. How far is it from here vĩ đại Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn trặn vô đáp án đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân những kể từ sai ở cột A và ghi chép lại mang đến đích thị vô cột B

A

B

1. sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. stadium, cool, island, weekend, from, always

3. babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu đem nghĩa

1 - How far is it from here vĩ đại Duc Tho?

2 - Is He going vĩ đại visit Phu Quoc island.

V. Đề thi đua cuối kì 2 lớp 5 môn giờ Anh - Đề số 5

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want vĩ đại _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We _ _ _ going vĩ đại play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án đích thị.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem đáp án - Đề số 6

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants vĩ đại _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi vĩ đại Ho Chi Minh City ?

6. They _ _ _ going vĩ đại skipping rope.

7. _ _ _ you tự homework last night ?

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án đích thị.

1 . How ……………… tự you play badminton ?

A. far B. often C . never D . ever

2. What did you tự at the festival ?.

A. danced B. dance C . sing D . draw

3. …………. is The matter with you ?

A. when B. who C. what D . how

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. it C . oh D . yes

5. Where …………….. the amusement park ?

A. are B. is C . am D . be

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. he/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. in/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want vĩ đại be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We are  going vĩ đại play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự in winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án đích thị.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is he going vĩ đại travel by bus?

2 - What tự you usually tự in winter?

VII. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 đem đáp án số 7

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want vĩ đại _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We _ _ _ going vĩ đại play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án đích thị.

1. Yesterday, he ………… vĩ đại school.

A. went

B. go

C. are

D. is

2. She usually goes vĩ đại school ……… bus.

A. at

B. on

C. in

D . by

3. How …………. is it from here vĩ đại Vinh ?

A. left

B. far

C. near

D . right

4 . What …………. the weather lượt thích ?

A. are

B. do

C. is

D. does

5. What tự you usually tự …………. summer

A. in

B. on

C. at

D. to

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1. sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1. she/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. in/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Hoàn trở thành những câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want vĩ đại BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh vĩ đại Ha Noi ?

6. We ARE going vĩ đại play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What tự you usually tự IN winter ?.

II. Khoanh tròn trặn đáp án đích thị.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Xem thêm: các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ

III. Gạch chân kể từ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - Is she going vĩ đại travel by train?

2 - What tự you usually tự in spring?

VIII. Đề thi đua giờ Anh lớp 5 cuối kì 2 đem đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trặn vô 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom

2. A. behind B. door C. next vĩ đại D. on

3. A. sing B. dance C. play D. bathtub

4. A. teacher B. door C. window D. table

5. A. his B. my C. her D. they

6. A. am B. is C. are D. can

7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit

8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô đáp án đích thị.

1. There ______ a book next vĩ đại the table.

A. am B. is C. are D. can

2. There are  ______ in front of the bed.

A. book B. chair C. lamps D. sofa

3. What is  ______ telephone number ? It is 0563870238.

A. your B. you C. they D. we

4. Lan can sing a tuy vậy  ______ she can’t dance.

A. and B. or C. the D. but

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______  .

A. not B. no C. nor D. and

6. There are books  ______ the table.

A. a B. an C. under D. this

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______  is.

A. they B. this C. those D. there

8. I can  ______ find my book.

A. no B. tự C. are D. not

9. Look at  ______ . She can draw a picture.

A. him B. her C. we D. me

10. I can ride a bicycle but I  ______ ride a pony.

A. can B. tự C. isn’t D. can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp đích thị.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she tự D. No, she doesn’t

2. Where tự you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next vĩ đại the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn trặn vô 1 kể từ không giống với những kể từ sót lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô đáp án đích thị.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp đích thị.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh đem đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. visiting B. watching C. taking D. were

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy

4. A. leg B. toothache C. cold D. headache

II. Choose the best answer vĩ đại complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. is doing B. does C. did D. doing

6. She ______ camping last summer.

A. went B. is going C. go D. goes

7. Alan  ______ a letter vĩ đại his new pen friend at the moment.

A. writes B. is writing C. wrote D. writing

8. She always  ______ vĩ đại school by xe đạp.

A. went B. is going C. go D. goes

9. Lili  ______ a letter vĩ đại her new pen friend yesterday.

A. write B. writing C. writes D. wrote

10. Alan should  ______ because he has a fever.

A. go vĩ đại an engineer B. go vĩ đại a farmer C. go vĩ đại the doctor D. go swimming

11. Are you going  ______ TV this evening?

A. watch B. watching C. vĩ đại watch D. watched

12. Linda  ______ going vĩ đại visit her friends next weekend.

A. was B. is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words vĩ đại make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom and his friends are going vĩ đại visit Do Son. They are going vĩ đại travel by bus. They’re going vĩ đại stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going vĩ đại go swimming and take a lot of photos. They are going vĩ đại buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going vĩ đại travel?

........................................................................

18. Where are they going vĩ đại stay?

........................................................................

19. Are they going vĩ đại go swimming?

........................................................................

20. What are they going vĩ đại buy?

.........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer vĩ đại complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words vĩ đại make sentences: ( 2 ms )

13. going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going vĩ đại school by xe đạp next Monday...........

14. often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going vĩ đại visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage and then tự the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going vĩ đại travel by bus.

18 - They are going vĩ đại stay in a khách sạn.

19 - Yes, they are.

20 - They are going vĩ đại buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề giờ Anh lớp 5 kì 2 đem đáp án - Đề số 10

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1. nksi → ……………….. 2. ouhes → …………….........

3. ookshbelf → ………….. 4. onetephle → ……………..

II. Chọn đáp án đích thị (3ms)

1. ………. tự you live ? I live …… Song Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. number / street B. address / streets C. address / street D. number / streets

3. Where ……... the stove ? It is in the …………………

A. is / bedroom B. are / bathroom C. is / kitchen D. are / dining room

4. Is ……. bed next ……. the chair ? Yes, it is.

A. the / by B. a / vĩ đại C. the / of D. the / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. my crayon.

A. wrong / find B. matter / hear C. wrong / hear D. matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. a pony.

A. mạ / ride B. he / ride C. him / ride D. his / ride

7. Is there a lamp in front ……. the table? ……, there isn’t.

A. of / No B. on / Yes C. on/ No D. of/ Yes

8. He can ……. a bicycle.

A. read B. ride C. write D. do

9. …………. can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. he can D. Can she

11. I can sing a tuy vậy. What …… you? I can dance.

A. are B. about C. tự D. can

12. This is ……… house.

A. mạ B. I C. my D. he

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp những chữ sau trở thành kể từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn đáp án đích thị (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả điều những thắc mắc sau (3ms)

1. Nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It's 024 2242 6188……..

IV. Sắp xếp lại những kể từ sau trở thành câu hoàn hảo (3ms)

1. the / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball and sit in the pit.…..

3. the / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề thi đua học tập kì 2 giờ Anh lớp 5 đem đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ đem phần gạch ốp chân trị âm không giống.

1. A. windy B. sunny C. sky D. rainy

2. A. weather B. cream C. health D. headache

3. A. mouth B. cloud C. about D. your.

4. A. cold B. hot C. sore D. body

5. A. headache B. toothache C. watch D. earache

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và triển khai xong câu. 

1. What’ s the weather lượt thích ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến tương thích.

ABĐáp án
1. When tự you begin the new
school year?
a. In spring
2. What tự you usually tự in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold
3. When tự you have Tet holidays?c. In autumn
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, dò xét và sửa lại mang đến đích thị.

1. What’s the matter vĩ đại you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday tiệc nhỏ.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger phàn nàn monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1. nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. yesterday / you / at / did / trang chính / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, ví I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ đem phần gạch ốp chân trị âm không giống.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Chọn 1 kể từ vô ngoặc và triển khai xong câu.

1. What’ s the weather lượt thích ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. the people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. phối kết hợp thắc mắc côt A với câu vấn đáp cột B mang đến tương thích.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Mỗi câu sau có một lỗi sai, dò xét và sửa lại mang đến đích thị.

1 - vĩ đại trở thành with

2 - am trở thành was

3 - watchs trở thành watches

4 - is trở thành are

5 - biger trở thành bigger

Bài 5. Sắp xếp kể từ trở thành câu hoàn hảo.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I'm having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice and honey.

4 - Did you stay at trang chính yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc.

1 - He is in Quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn't.

XII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 đem đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ gạch ốp chân đem cơ hội trị âm không giống.

1. A. man B. fat C. game D. maths.

2. A. learned B. turned C. listened D. walked.

3. A. sporty B. easy C. why D. country

4. A. from B. October C. November D. long

5. A. weather B. cream C. health D. headache

6. A. cold B. hot C. sore D. body

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm tại vị trí được gạch ốp chân tiếp sau đây.

1. A. zebra B. get C. elephant D. she ____

2. A. wash B. badminton C. grade D. amazing ____

3. A. monkey B. do C. brother D. so ____

4. A. bridge B. wide C. river D. high ____

5. A. fast B. last C. man D. late ____

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc triển khai xong câu.

1.I’m going vĩ đại travel ________ train ( by, in. on )

2. What is he going vĩ đại tự ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, vĩ đại, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse mạ.

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next vĩ đại the school

5. Yes. there is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền kể từ tương thích triển khai xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây trong trường hợp là đích thị ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

My name is Phong. I lượt thích vĩ đại play football very much and I want vĩ đại be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants vĩ đại be a singer because she likes vĩ đại sing. She wants vĩ đại be a famous person.

1. Phong likes vĩ đại play football

2. Phong wants vĩ đại be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants vĩ đại be a singer.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ gạch ốp chân đem cơ hội trị âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Có từng nào cơ hội phát âm tại vị trí được gạch ốp chân tiếp sau đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Chọn kể từ vô ngoặc triển khai xong câu.

1.I’m going vĩ đại travel ____by____ train ( by, in. on )

2. What is he going vĩ đại tự ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, vĩ đại, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau trở thành đoạn đối thoại.

3. Excuse mạ.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. there is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. the post office is next vĩ đại the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền kể từ tương thích triển khai xong câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you tự yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English and art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights and turn left

.....................into trở thành vĩ đại...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

.................'s trở thành was....................

3. Does he plays football?

..............plays trở thành play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

............long trở thành tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen trở thành listen vĩ đại.........................

6. Let is play cards

...........Let is trở thành Let's.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và xác lập vấn đề tiếp sau đây trong trường hợp là đích thị ghi T, trong trường hợp là sai ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 đem đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ đem phần gạch ốp chân trị âm không giống.

1. A. go B. some C. hope D. holiday.

2. A. pack B. ask C. away D. suitcase

3. A. music B. fun C. flu D. club

4. A. camping B. ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. blouse B. trousers C. house D. country

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong những ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is _________ phàn nàn Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, mạ )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going vĩ đại _______a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller phàn nàn mạ. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger phàn nàn mine because he has many books in it. That is my table. It is longer phàn nàn Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio and a computer.

1. Phong is older phàn nàn Nam. ______

2. Phong is taller phàn nàn Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller phàn nàn Phong’s ______

4. Nam’s table is longer phàn nàn Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Mỗi câu sau mang trong mình 1 lỗi sai. Em hãy dò xét và sửa lại mang đến đích thị. 

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going vĩ đại tự in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he tự in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going vĩ đại cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have vĩ đại breakfast?

..................................................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn trặn kể từ đem phần gạch ốp chân trị âm không giống.

1 - ø; 2 - ø; 3 - ø; 4 - ø; 5 - B; 6 - D;

Bài 2. Chọn kể từ đúng trong những ngoặc nhằm trở thành câu.

1. Ho Chi Minh thành phố is ____bigger_____ phàn nàn Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _____mine____ ( my, mine, mạ )

3. My _____brother's________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he ____live___ in Hue? ( live, lives, living)

5. I ___was____ at Lan’s birthday tiệc nhỏ last night ( was, were, am)

6. They are going vĩ đại ___sing____a tuy vậy ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn và điền T nếu như vấn đề tiếp sau đây đúng; F nếu như vấn đề tiếp sau đây sai

1 - F; 2 - T; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Bài 4. Mỗi câu sau mang trong mình 1 lỗi sai. Em hãy dò xét và sửa lại mang đến đích thị.

1. Does Lan and Hoa usually go shopping on Sundays?

..............Does sửa trở thành Do..........................

2. What are you going vĩ đại tự in this weekend?

.............in sửa trở thành on.....................

3. What does he tự in 1982?

.................does sửa trở thành did......................

4. I’m going vĩ đại cinema this evening.

............cinema sửa trở thành the cinema.......................

5. He works in the factory. He is a farmer

..............farrmer sửa trở thành worker.................

Xem thêm: tiếng anh 8 unit 10 skills 2

6. What did you have vĩ đại breakfast?

...............vĩ đại sửa trở thành for.......................

Tải hoàn hảo cỗ nội dung bô đề thi đua & đáp án bên trên đây: 16 đề ôn thi đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 đem đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tiếp bên trên VnDoc.com.