đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2Bộ Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối học tập kì 2 tinh lọc, đem đáp án gom học viên lớp 4 ôn tập luyện nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4.

Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 phiên bản word đem tiếng giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 1)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. chicken    B. noodle     C. camera     D. rice

2. A. family     B. shoes     C. skirt     D. jeans

3. A. elephant     B. favourite     C. giraffe    D. tiger

4. A. bakery     B. school     C. hotel    D. breakfast

Quảng cáo

Question 2: Nhìn giành và hoàn thành xong những kể từ còn thiếu

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1)

Question 3: Điền YES nhập câu đích thị hoặc No nhập câu sai.

Quảng cáo

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you bởi yesterday?

Jack: YES or NO?

1. Jack got up early. …………

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Quảng cáo

Question 4: Điền nhập đoạn văn phụ thuộc vào những kể từ mang đến sẵn (có 2 kể từ ko dùng)

photos     a    hospital    car     picnic     swimming

This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by xế hộp. I lượt thích (3) ______________ very much, so sánh my father sometimes drives bủ vĩ đại the beach. We often take some (4) ______________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. I/ like/ monkeys/ don't.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

______________________________________________.

3. every day/ I/ brush/ teeth/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. C 2. A 3. B 4. D

Question 2:

1. hungry 2. hospital 3. musician
4. vegetable 5. classroom 6. thin

Question 3:

1. YES 2. NO
3. YES 4. NO

Question 4:

1. hospital 2. picnic
3. swimming 4. photos

Question 5:

1. I don’t lượt thích monkeys.

2. Do you want some cakes?

3. I brush my teeth every day.

4. What is your favourite colour?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 2)

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. A. this    B. that     C. cheap     D. those

2. A. scary    B. parrot     C. tiger     D. elephant

3. A. wonderful    B. weather     C. enormous     D. beautiful

4. A. would    B. fish     C. rice     D. chicken

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. Why bởi you lượt thích parrot?

2. What are you going vĩ đại bởi this Sunday?

3. Is she a nurse?

4. When is your birthday?

5. How much is this pen?

6. Do they lượt thích swimming?

a. Yes, she is.

b. It’s in May.

c. They’re ten thousand dong.

d. Because they’re colourful.

e. No, they don’t.

f. I’m going vĩ đại the zoo.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Question 3: Điền kể từ không đủ nhập vị trí trống

does    phone    go    much    Excuse    to    because    than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ bủ.

4. ____________ bủ. Can I have a look at these jeans?

5. What animal bởi you want _____________ see?

6. I lượt thích elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ vĩ đại the theater.

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and bủ. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older phàn nàn my brother but he’s taller phàn nàn bủ. I love my family a lot.

Tell bủ about your family soon.

Best wishes,

Marry

1. What does Mary’s father do?

______________________________________________.

2. What does her mother look like?

______________________________________________.

3. Where does Mary study at?

______________________________________________.

4. Who is younger, Marry or her brother?

______________________________________________.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. she/ does/ what/ do/?

______________________________________________.

2. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/.

______________________________________________.

3. doing/ are/ what/ you/ Lan/ and/?

______________________________________________.

4. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/.

______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Tìm kể từ không giống loại

1. C 2. A 3. B 4. A

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - d 2 – f 3 – a 4 – b 5 - c 6 - e

Question 3: Điền kể từ không đủ nhập vị trí trống

1. much 2. does 3. than 4. Excuse
5. to 6. because 7. go 8. phone

Question 4: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. He is a teacher.

2. She’s very beautiful.

3. She studies at Hoa Hong Primary School.

4. Her brother is younger.

Question 5: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. What does she do?

2. My brother is tall and slim.

3. My parents are young and strong.

4. What are Lan and you doing?

5. My father is taller phàn nàn my brother.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 3)

Question 1: Viết lốt tick nhập giành ứng với nội dung câu

1. It’s a quarter past four.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3)

2. It’s snowy.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3)

3. This is my bedroom.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3)

Question 2: Nối cột A với cột B

A B

1. What time is it?

2. Is she a nurse?

Xem thêm: phản ứng hóa hợp là gì

3. Why does he lượt thích monkeys?

4. When is your birthday?

5. Let’s go vĩ đại the bookshop.

6. What’s your phone number?

a. It’s in May.

b. It’s 0985713114.

c. It’s ten o’clock.

d. Yes, she is.

e. Because they’re funny.

f. That’s a good idea.

1 - 2 - 3 - 4 – 5 – 6 -

Question 3: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko người sử dụng đến)

When     wonderful     go     What     to     not

Mimi: The weather’s (1) ______________. Let’s go vĩ đại the zoo.

Peter: Great idea! (2) ______________ animal bởi you want vĩ đại see?

Mimi: I want (3) ______________ see monkeys.

Peter: Me too. I lượt thích monkeys.

Mimi: OK. Let’s (4) ______________ over there.

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở thành câu trả chỉnh

1. babies/ were/ The/ hungry.

____________________________________________

2. My/ cakes./ is/ some/ making/ mother

____________________________________________

3. the/ at/ airport?/ he/ Does/ work/

____________________________________________

4. The/ cow/ on/ is/ farm./ the/

____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Viết lốt tick nhập giành ứng với nội dung câu

1. b 2. c 3. c

Question 2: Nối cột A với cột B

1 - c 2 - d 3 - e 4 – a 5 – f 6 - b

Question 3: Hoàn trở thành đoạn đối thoại sau (có 2 kể từ ko người sử dụng đến)

1. wonderful 2. What
3. to 4. go

Question 4: Sắp xếp những kể từ trở thành câu trả chỉnh

1. The babies were hungry,

2. My mother is making some cakes.

3. Does he work at the airport?

4. The cow is on the farm.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 4)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. old    B. young    C. fish    D. slim

2. A. chicken    B. lemonade    C. pork    D. beef

3. A. bread     B. táo khuyết     C. noodles     D. rice

4. A. banana     B. strong    C. thin    D. thick

Question 2: Viết những kể từ hòa hợp chủ thể nhập cột mặt mũi phải

monkeys zoo climb
tigers elephants bears
swing subject dance
England red blouse
colour jump cinema
ANIMALS ABILITIES

Question 3: Hoàn trở thành những câu sau phụ thuộc vào giành khêu gợi ý

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4)

1. I go vĩ đại bed at ___________

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4)

2. I enjoy ___________.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4)

3. A ___________ works in a hospital.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4)

4. This is a ___________.

Question 4: Dựa nhập kể từ khêu gợi ý viết lách trở thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. B 4. A

Question 2:

Animal Ability
Monkeys Climb
Tigers Swing
Elephants Jump
Bears Dance

Question 3: Hoàn trở thành những câu sau phụ thuộc vào giành khêu gợi ý

1. a quarter vĩ đại ten 2. táo khuyết juice
3. doctor 4. monkey

Question 4: Dựa nhập kể từ khêu gợi ý viết lách trở thành câu trả chỉnh

1. Let’s go vĩ đại the hospital.

2. What animal bởi you want vĩ đại see?

3. This book is expensive.

4. His mother is a housewife.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(Đề 5)

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. A. Go     B. Travel     C. Plane     D. Build

2. A. To     B. You    C. With    D. For

3. A. Monkey    B. Lion    C. Tiger     D. Zoo

4. A. Holiday     B. Summer     C. Winter     D. Fall

Question 2: Đọc và tick nhập giành tương thích

1. Her favourite food is fish.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5)

2. I’d lượt thích some bread and milk.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5)

3. We go fishing at weekends.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5)

4. He goes swimming on Sundays.

Đề đua Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5)

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go vĩ đại four places. First, they go vĩ đại the bookshop because Mai wants vĩ đại buy some books and pens. Then they go vĩ đại the pharmacy because Phong wants vĩ đại buy some medicine. After that, they go vĩ đại the zoo because they want vĩ đại see the animals. Finally, they go vĩ đại the bakery. They want vĩ đại buy something vĩ đại eat because they are hungry.

1. How many places bởi Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What bởi they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go vĩ đại the post office?

__________________________________________________.

4. Why bởi they go vĩ đại the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ thành phố.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn kể từ không giống loại

1. C 2. B 3. D 4. A

Question 2: Đọc và tick nhập giành mến hợp

1. b 2. c 3. a 4. b

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go vĩ đại four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go vĩ đại the zoo because they want vĩ đại see the animals.

Question 4: Sắp xếp những kể từ sau trở thành câu trả chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chủ because I have vĩ đại bởi homework.

4. He is going vĩ đại Ho Chi Minh thành phố.

Xem thử

Xem thêm thắt những đề đánh giá, đề đua Tiếng Anh lớp 4 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

  • Đề đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 đem đáp án (5 đề)
  • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 đem đáp án (5 đề)
  • Đề đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích tập luyện vào cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

Loạt bài xích Đề đua những môn lớp 4 đem đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk những môn lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học