đề thi tiếng anh lớp 2
Bộ 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra gom Giáo viên và cha mẹ nhận thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua môn Tiếng Anh 2.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2

Top 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 KNTT Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Discovery Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Family Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Phonic Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 iLearn Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 KNTT Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 Discovery Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 Family Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 Phonic Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 iLearn

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề thi đua Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với tiếng giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 KNTT Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Discovery Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Family Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 Phonic Xem test Đề thi đua CK1 Anh 2 iLearn Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 KNTT Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 Discovery Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 Family Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 Phonic Xem test Đề thi đua CK2 Anh 2 iLearn

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

II. Match

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

III. Reorder these words to tướng have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

Xem thêm: lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nước ta là

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

-The end-

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How bởi you go to tướng school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to tướng school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời tạo ra năm 2023

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to tướng make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

(Đề 2)

I. Look and write

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

II. Match

1. Where’s Dad?

A. Six balls

2. Do you lượt thích milk?

B. He’s in the living room

3. How are you?

C. She is wearing a pink dress

4. How many xanh rì balls?

D. No, I lượt thích water

5. What is she wearing?

E. I’m good

III. Choose the correct answers

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

IV. Reorder these words to tướng make sentences

1. cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

_______________________________________________

2. monkey/ The/ eating/ is/ ./

_______________________________________________

3. wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

_______________________________________________
Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 (sách cũ)

Xem thử

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tiếng anh 7 i learn smart world

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.Giải bài xích luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học