đề thi hsg hóa 8

Preview text

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua với 02 trang, 10 câu

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian dối thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn gửi gắm đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở thành những PTHH với sơ vật phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): a. Al + H 2 SO 4 quánh, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O b. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O c. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 d. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo ăn ý X bao gồm Mg, Fe, Cu ứng dụng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl chiếm được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. a) Tính thể tích khí H 2 chiếm được ở đktc. b) Tính bộ phận Tỷ Lệ theo đuổi lượng từng sắt kẽm kim loại vô láo ăn ý X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A với công thức chất hóa học XY 2 , là 1 trong trong mỗi hóa học khí phát sinh hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 với tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện vô nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác tấp tểnh công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối bột Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối bột AgXY 3 đều chiếm được khí A theo đuổi sơ vật phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức sức nóng phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì chiếm được V1 lít láo ăn ý khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo ăn ý khí. a) Viết phương trình chất hóa học. Xác tấp tểnh tỉ trọng a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất. b) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 1. Hỗn ăn ý B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 với tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí với vô 12 gam láo ăn ý B ở đktc. 2. Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại M ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp m gam HCl thu được 33,375 gam muối bột và V (lit) khí H 2 (đktc). Tính m, V và xác lập thương hiệu, kí hiệu chất hóa học của sắt kẽm kim loại M. Câu 5:(2,0 điểm) Nung m gam láo ăn ý A bao gồm KMnO 4 và KClO 3 chiếm được hóa học rắn B và khí oxi, lúc đó KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ ko trọn vẹn. Trong B có 0,894 gam KCl lúc lắc 8,132 % lượng. Trộn lượng oxi phía trên với bầu không khí theo đuổi tỷ lệ thể tích 1: 3 vô một bình kín chiếm được láo ăn ý khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi nhen nhóm cháy không còn cacbon chiếm được láo ăn ý khí Y bao gồm 3 khí vô bại CO 2 lúc lắc 22,92% thể tích. Tính m. (Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là oxi sót lại là nitơ). Câu 6:(2,0 điểm) Nung trọn vẹn 15,15 gam hóa học rắn A chiếm được hóa học rắn B và 1,68 lít khí oxi (đktc). Trong ăn ý hóa học B với bộ phận Tỷ Lệ lượng những nguyên vẹn tố: 37,65% oxi; 16,75%

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH chính 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm a. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O b. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O c. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 d. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe vô láo ăn ý. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tớ được x = 0,1; nó = 0,15.

a) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

b) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại vô nguyên vẹn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY. Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tớ với pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

b mol

0,

0,

0,

0,

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = đôi mươi,16 lít

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta với 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 chiếm được => số mol HCl là 2a Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ với : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

2KClO 3 2 KCl + 3O 2 (1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (2) Gọi a là tổng số mol oxi tạo nên ở (1) và (2), sau thời điểm trộn với bầu không khí tớ với vô hỗn hợp X: nO 2 = a + 3a x 20% = 1,6a (mol) nN 2 = 3a x 80% = 2,4a (mol) Ta với nC = 0,528 / 12 = 0,044 (mol) mB = 0,894 x 100 / 8,132 = 10,994 (gam) Theo gt vô Y với 3 khí nên xẩy ra 2 ngôi trường hợp:

 • TH1: Nếu oxi dư, khi bại cacbon cháy theo đuổi phản ứng: C + O 2 → CO 2 (3) tổng số mol khí Y nY = 0,044. 100/22,92 = 0,192 mol bao gồm những khí O 2 dư, N 2 , CO 2. Theo (3) nO 2 phản xạ = nCO 2 + nC = 0,044 mol, nO 2 dư = 1,6a - 0,044→ nY = (1,6a - 0,044) + 2,4a + 0,044 = 0,  a = 0,048  moxi = 0,048. 32 = 1,536 (gam)

0,

0,

0,

to to

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tớ được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy theo tỉ trọng mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color fake dần dần trở thành đỏ rực (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, với khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

a)

32

0, 4( )

CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol

0,

0,

0,

64,

% .100% 70,59%

Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% b) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit c) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua với 02 trang, 10 câu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian dối thực hiện bài bác 150 phút, ko kể thời hạn gửi gắm đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở thành những PTHH với sơ vật phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): e. Al + H 2 SO 4 quánh, rét --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O f. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O g. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 h. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo ăn ý X bao gồm Mg, Fe, Cu ứng dụng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl chiếm được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. c) Tính thể tích khí H 2 chiếm được ở đktc. d) Tính bộ phận Tỷ Lệ theo đuổi lượng từng sắt kẽm kim loại vô láo ăn ý X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A với công thức chất hóa học XY 2 , là 1 trong trong mỗi hóa học khí phát sinh hiện tượng lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 với tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện vô nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác tấp tểnh công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối bột Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối bột AgXY 3 đều chiếm được khí A theo đuổi sơ vật phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức sức nóng phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì chiếm được V1 lít láo ăn ý khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo ăn ý khí. c) Viết phương trình chất hóa học. Xác tấp tểnh tỉ trọng a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất. d) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 3. Hỗn ăn ý B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 với tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí với vô 12 gam láo ăn ý B ở đktc.

Hướng dẫn chấm

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH chính 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm e. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O f. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O g. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 h. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của Mg, Fe vô láo ăn ý. (x, nó > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) nó 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tớ được x = 0,1; nó = 0,15.

c) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

d) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại vô nguyên vẹn tử X theo lần lượt là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y theo lần lượt là pY, nY,eY.

Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tớ với pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

Xem thêm: skills 2 unit 8 lớp 8

b mol

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = đôi mươi,16 lít

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và nó là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  nó = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta với 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 chiếm được => số mol HCl là 2a Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ với : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

to

Gọi a, b theo lần lượt là lượng KMnO 4 và KClO 3. PTHH: 2KMnO 4 t o  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (1) a/158 a/ 2KClO 3 t o  2KCl + 3O 2 (2) b/122,5 3b/ Vì thể tích O 2 chiếm được ở (1) và (2) cân nhau, nên:

a/316 = 3b/

a b

 =

948

245

 3,

0,

0,

0,

8 1.

Đặt CTHH của oxit Fe là FexOy.

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x nó =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải đi ra tớ được

x y

=

2

3

 x = 2; nó = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy theo tỉ trọng mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color fake dần dần trở thành đỏ rực (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, với khí ko màu sắc bay đi ra. Dung dịch chuyển

0,

0,

0,

0,

0,

0,

thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

10

d) 32 0, 4( ) CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol 64, % .100% 70,59% Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% e) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit f) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

0,

0,

0,

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 -

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 8

Thời gian dối thực hiện bài: 120 phút (Đề gồm: 05 câu, 01 trang) Câu I (2 điểm)

 1. Chọn những hóa học phù hợp ứng với từng vần âm. Viết phương trình chất hóa học trả thành chuỗi phản xạ sau: A O 2 C D

Biết D là ăn ý hóa học tan được nội địa tạo nên hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh rớt. 2. Nêu hiện tượng lạ để ý được,viết lách phương trình chất hóa học lý giải. Khi cho 1 viên kẽm (Zn) vô ống thử chứa chấp hỗn hợp axit: H 2 SO 4 (loãng) 3. Hoàn trở thành những phương trình chất hóa học theo đuổi sơ vật phản xạ sau. a. Na + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 +? b. FexOy + CO Fe 3 O 4 + CO 2 c. Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 +? d. CxHyOz + O 2 CO 2 + H 2 O Câu II (2 điểm) 1. Nêu cách thức chất hóa học phân biệt những khí vô 4 lọ riêng lẻ sau: O 2 , H 2 , CO 2 , N 2. 2. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .xH 2 O vô 44,28 gam nước được hỗn hợp với nồng độ 4,24%. Xác tấp tểnh công thức tinh anh thể ngậm nước. Câu III (2 điểm) 1. Hình vẽ mặt mũi tế bào mô tả thử nghiệm pha trộn O 2 vô chống thí nghiệm bằng phương pháp sức nóng phân KMnO 4. Hãy mang lại biết: Khí O 2 được thu vị cách thức nào? Phương pháp này dựa bên trên đặc thù nào là của O 2? Viết phương trình chất hóa học.

 1. Cho luồng khí H 2 (dư) theo lần lượt trải qua những ống vướng tiếp nối nhau đựng những oxit nung nóng trong từng ống riêng lẻ sau: ống 1 chứa chấp 0,01 mol CaO; ống 2 chứa chấp 0,01 mol Fe 3 O 4 ; ống 3

to + H 2 +Na

c. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d. CxHyOz +(x +y/4 – z/2) O 2 to lớn xCO 2 + y/2 H 2 O

0,

0,

II

1 - Đánh STT từng lọ khí cần thiết nhận thấy. Dẫn một lượng từng khí qua chuyện que đóm còn than thở hồng. Nếu thấy 1 khí nào là thực hiện que đóm tỏa nắng rực rỡ bại là khí O 2. Các khí sót lại ko thực hiện que đóm tỏa nắng rực rỡ.

 • Dẫn những khí còn lai trải qua hỗn hợp nước vôi vô lấy dư. Nếu thấy một hóa học khí nào là phản xạ thực hiện nước vôi vô vẩn đục Trắng này là khí CO 2. Các khí sót lại ko thực hiện vẩn đục nước vôi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O

 • Đốt những khí sót lại, khí nào là cháy với ngọn lửa greed color nhạt nhẽo là khí H 2

H 2 + O 2 to lớn H 2 O

 • Khí ko cháy là N 2

0,

0,

0,

0,

2 Khối lượng Na 2 CO 3 với vô 5,72 g là:

mNa2CO3 = 5,72. 108/( 106+18x) g Khối lượng hỗn hợp thu được: mdd =5,72 + 44,28 =50 g Ta có: 4,24 =. Giải đi ra được x= Vậy công thức tinh anh thể là Na 2 CO 3 .10H 2 O

0,

0,

III 1 - Khí O 2 được thu vị cách thức rời điểm của nước. Trên hạ tầng tính hóa học O 2 ko phản xạ với nước và O 2 không nhiều tan nội địa.

PTHH: 2KMnO 4 to lớn K 2 MNO 4 + MnO 2 + O 2

0,

0,

2 - Ống 1 ko xẩy ra phản xạ. Sau phản xạ mCaO = 0,01x 56 = 0, (g)

 • Ống 2 với phản ứng: 4H 2 + Fe 3 O 4 to lớn 3Fe + 4H 2 O 0,01 0,03 0, (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 2 là mFe = 0,03x56 = 1, (g)

 • Ống 3 ko sảy đi ra phản xạ. Khối lượng hóa học rắn sau: m Al 2 O 3 = 0,02x 102 = 2,04 (g)

 • Ống 4 với phản ứng: H 2 + CuO to lớn Cu + H 2 O 0,01 0,01 0,01 ( mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 2 là: mCu = 0,01x64 = 0,64(g)

 • Ống 5 Có phản ứng: H 2 O + Na 2 O 2NaOH nban đầu 0,05 0,06 (mol) np/ư 0,05 0,05 0,1 ( mol)

0,

0,

0,

0,

0,

nsau p/ư 0,01 0,1 (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn vô ống 5 là : mrắn = 0,01x62 + 0,1x40 = 4,62 (g) Hoặc mrắn = 0,05x 18 + 0,06x 62 = 4,62 (g) IV 1 H 2 + CuO to lớn Cu + H 2 O gọi số mol của H 2 là x mol Áp dụng đlbt lượng tớ có 2x + đôi mươi = 16,8 + 18x x = 0, VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

0,

0,

0,

0,

2 PTHH: 2K + 2HCl 2KCl + H 2 (1) R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2)

Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của K, R vô hh (x, nó >0). Coi khối lương mol của R đó là R (g/mol) Theo bài bác đi ra tớ có: 39x + Ry = 8,7 (3)

Theo bài bác và PTHH: 0,5x + nó = 0,25 hoặc 39x + 78y = 19,5 (4) Từ (3), (4) : R = 78- 11,7: nó. Kết phù hợp với nó < 0,25 suy ra R < 34,8 (I)

Mặt không giống R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2) 9/R 9/R (mol) Theo bài bác 9/R < 11/ 22,4 hoặc R > 18,3 (II) Kết ăn ý (I), (II) tớ thấy chỉ mất Mg (24) hóa trị II thỏa mãn nhu cầu.

0,

0,

0,

0,

1 - nX = 0,15 mol

 • Hỗn ăn ý X bao gồm 5 hóa học đều sở hữu bộ phận tấp tểnh tính như là nhau là chứa C, H. Vậy tớ rất có thể coi mX = mC + mH = 12x (12,32: 22,4) + 1x 2 x(10,8:18) = 6,6 + 1, = 7,8 (gam)

 • Khối lượng mol tầm của X = 7,8 : 0,15 = 52 (g/mol)

 • Tỉ khối của X đối với H 2 là 52: 2 = 26

0,

0,

0,

0,

2 PTHH

2 2 3 2

Fe 2 (1) 2Al 6 2 3 (2)

HCl FeCl H HCl AlCl H

     

56

27

Fe

Al

n amol

Xem thêm: công thức phân tử của etilen

n amol

Để cân nặng thăng vị thì lượng khí H 2 sinh đi ra ở cả hai phản xạ bên trên là như nhau. Vì   Fe 56 Al 27 n a n a và lượng H 2 sinh đi ra ở cả hai phản xạ bên trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

0,

0,

0,

0,

Câu 7(2,0 điểm): Một láo ăn ý X rất có thể tích 17,92 lít bao gồm hiđro và axetilen C 2 H 2 ,

có tỉ khối đối với nitơ là 0,5. Đốt láo ăn ý X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng hoàn thành, làm

lạnh nhằm tương đối nước dừng tụ không còn được láo ăn ý khí Y. Các khí đều đo ở ĐK tiêu

chuẩn.

1) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra.

2) Xác tấp tểnh % thể tích và % lượng của Y.

Câu 8(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa chấp 95% CaCO 3 phần sót lại là tạp chất

không bị phân huỷ. Sau một thời hạn người tớ chiếm được hóa học rắn A và khí B.

1) Viết PTHH xẩy ra và Tính lượng hóa học rắn A chiếm được ,biết hiệu suất phân huỷ

CaCO 3 là 80 %

2) Tính % lượng CaO với vô hóa học rắn A và thể tích khí B chiếm được (ở ĐKTC).

Câu 9(3,0 điểm): Nung m gam láo ăn ý A gồ KMnO 4 và KClO 3 chiếm được hóa học rắn

B và khí oxi, khi bại KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ không

hoàn toàn. Trong B với 0,894 gam KCl lúc lắc 8,132% lượng. Trộn lượng oxi ở

trên với bầu không khí theo đuổi tỉ trọng thể tích 1:3 vào phía trong bình kín chiếm được láo ăn ý khí X. Cho

vào bình 0,528 gam cacbon rồi nhen nhóm cháy không còn cacbon chiếm được láo ăn ý khí Y bao gồm 3

khí vô bại CO 2 lúc lắc 22,92% thể tích. Tính m.(Coi bầu không khí bao gồm 20% thể tích là

oxi sót lại là nitow).

Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14, Mn=

55, Cu=64)

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỌ XUÂN

TRƯỜNG trung học cơ sở XUÂN THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP

HUYỆN NĂM HỌC: 2018-

Môn thi: Hóa học Hướng dẫn chấm bao gồm có: 04 trang

CÂU ĐÁP ÁN Thang

điểm

Câu 1

2điểm

Mỗi PTHH chính mang lại 0,25đ.

a) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2

b) 2Na + 2H 2 O 2 NaOH + H 2

c) BaO + H 2 O Ba(OH) 2

d) 3 Fe + 2 O 2 to lớn Fe 3 O 4

e) S + O 2 to lớn SO 2

f) 2Fe + 6H 2 SO4 quánh to lớn Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 

g) 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO 

h ) 2FexOy+ (6x-2y)H 2 SO4 quánh to lớn xFe 2 (SO 4 ) 3 + (3x-2y)SO 2 

+ (6x-2y)H 2 O

Lưu ý: HS khôg viết lách ĐK hoặc ko cân đối trừ 1/2số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

2 đ

- Đánh số trật tự và trích khuôn test cho từng phen thực hiện thử nghiệm.

- Cho những khuôn test theo lần lượt ứng dụng với nước

+ Mẫu test nào là ko ứng dụng và ko tan nội địa là CuO.

+ Những khuôn test sót lại đều ứng dụng với nước muốn tạo đi ra những dung

dịch.

PTHH: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4

Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

- Nhỏ theo lần lượt những hỗn hợp vừa phải chiếm được vô quỳ tím.

+ Dung dịch thực hiện quỳ tím fake trở thành red color =>Chất ban sơ là

P 2 O 5.

+ Những hỗn hợp thực hiện quỳ tím fake trở thành greed color là nhị dd

bazơ.

- Sục khí CO gấp đôi lượt vô nhị hỗn hợp bazơ.

Dung dịch nào là xuất hiện tại kết tủa Trắng => hóa học ban sơ là CaO.

Dung dịch sót lại không tồn tại kết tủa => Chất ban sơ là Na 2 O.

PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3  + H 2 O.

2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O.

- Dán nhãn những lọ.

0,125đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,25đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

Câu 3

2 đ

1. + Oxít : FeO và SO 3.

+ Axit : HNO 3 và H 2 S.

+ Muối: Ca(H 2 PO 4 ) 2 và MgSO 3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ