để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu hỏi:

17/01/2022 8,803

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

A. read ( < vươn lên là tệp > , < list vươn lên là > ); 

B. readln ( < vươn lên là tệp > , < list vươn lên là > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list vươn lên là > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Cú pháp của giấy tờ thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

 read ( < vươn lên là tệp > , < list vươn lên là > );

 readln ( < vươn lên là tệp > , < list vươn lên là > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều vươn lên là đơn, những thành phần cách nhau chừng vị vệt phẩy.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm hé tệp ở cơ chế phát âm tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < vươn lên là tệp >); 

B. reset ( < vươn lên là tệp >); 

C. restart ( < vươn lên là tệp >); 

D. rewrite ( < vươn lên là tệp >); 

Câu 3:

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại vươn lên là tệp là:

A. < vươn lên là tệp > := < thương hiệu tệp >; 

B. < thương hiệu tệp > := < vươn lên là tệp >;

C. assign ( < vươn lên là tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < vươn lên là tệp > );

Câu 4:

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua vươn lên là tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta cần thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang lại vươn lên là tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

C. Mở tệp nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:

A. write (< vươn lên là tệp > , < list thành quả >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành quả >);

C. writeln (< vươn lên là tệp > , < list thành quả >); 

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

D. Cả đáp án A và C đều đúng