đạo hàm ln x

Bạn đang xem: đạo hàm ln x

Đạo hàm của ln |x| là gì?

Hàm số $y = \ln |x|$ rất có thể được viết lách lại như sau:

$$ hắn = \ln |x| = \begin{cases} \ln(x) & \quad \text{nếu } x > 0 \\ \ln(-x) & \quad \text{nếu } x < 0 \end{cases} $$

Đạo hàm của $\ln|x|$ tiếp tục vì thế đạo hàm của hàm số theo gót 2 tình huống $x > 0$ và $x < 0$

x > 0: cần thiết tính đạo hàm của $\ln(x)$

$$ \ln(x)' = \frac{1}{x} \hspace{1cm} (1)$$

Bạn rất có thể coi câu vấn đáp chứng tỏ $\ln(x)' = \frac{1}{x}$

x < 0: cần thiết tính đạo hàm của $\ln(-x)$

Đặt $y = -x$

Suy rời khỏi $\ln(-x) = \ln(y)$

Sử dụng công thức đạo hàm của $\ln(u) = \frac{u'}{u}$ (lưu ý thời điểm hiện tại $y$ là một trong những hàm số chứ không cần nên một độ quý hiếm như biến chuyển $x$ nhé).

Xem thêm: bahco3 + naoh

$$\ln(y)' = \frac{y'}{y} = \frac{(-x)'}{-x} = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$$

Hay:

$$\ln(-x)' = \ln(y)' = \frac{1}{x} \hspace{1cm} (2)$$

Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra:

$$\left( \ln |x| \right)' = \frac{1}{x}$$

quý khách hàng ko singin, hí hửng lòng singin nhằm thêm thắt câu vấn đáp.

quý khách hàng đang được thắc mắc? Ghi thắc mắc của người sử dụng và đăng ở chính sách xã hội (?)

Xem thêm: h2so4+nahco3