đạo hàm của hàm số lượng giácBài ghi chép Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác.

Bạn đang xem: đạo hàm của hàm số lượng giác

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác cực kỳ hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đạo hàm của hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án vì thế bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Bài 2: Tính đạo hàm của hàm số nó = cos2x + cos4x + sin5x

Hướng dẫn:

Ta có: y' = -2sin2x - 4sin4x + 5cos5x

Bài 3: Đạo hàm của hàm số nó = √cosx vì thế biểu thức nào?

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

Bài 4: Đạo hàm của hàm số nó = tan⁡(2x+1) - xcos2x vì thế biểu thức nào?

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Bài 5: Đạo hàm của hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp ánbằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Bài 6: Đạo hàm của hàm số nó = 6(sin4x + cos4x) - 4(sin6x + cos6x) vì thế biểu thức nào?

Hướng dẫn:

y' = 6(sin2x + cos2x)2 - 12sin2xcos2x - 4(sin2x + cos2x)2 + 12sin2xcos2x(sin2x + cos2x) = 2

Bài 7: Tính đạo hàm của hàm số: nó = sinx.cosx

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án bằng:

A. 1            B. 0            C. 2/3            D. 3/2

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Đáp án C

Bài 2: Đạo hàm của hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án vì thế biểu thức này sau đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Đáp án B

Bài 3: Đạo hàm của hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án vì thế biểu thức này sau đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Đáp án D

Bài 4: Đạo hàm cuả hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án vì thế biểu thức này sau đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án B

Quảng cáo

Bài 5: Đạo hàm của hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án vì thế biểu thức này sau đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 6: Đạo hàm của hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án vì thế biểu thức này sau đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 7: Đạo hàm của hàm số nó = 6(sin4x + cos4x) - 4(sin6x + cos6x) vì thế biểu thức này sau đây?

A. 24(sin3x + cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

B. 24(sin3x - cos3x) - 24(sin5x + cos5x)

C. 2

Xem thêm: fexoy

D. 0

Lời giải:

Đáp án: D

y'= 6(sin2x + cos2x)2 - 12sin2xcos2x - 4(sin2x + cos2x)2 + 12sin2xcos2x(sin2x + cos2x) = 2

Chọn đáp án D

Bài 8: Đạo hàm của hàm số nó = √sinx vì thế biểu thức này sau đây:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 9: Cho hàm số f(x) = cos2x. Giá trị của f'(π/6) bằng:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 10: Đạo hàm của hàm số nó = tan⁡(2x+1) - xcos2x vì thế biểu thức này sau đây:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 11: Đạo hàm của hàm số nó = cot2x2 vì thế biểu thức này sau đây:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 12: Cho hàm số f(x) = sin4x + cos4x - 2sin2x cos2x. Giá trị của f'(π/24) bằng:

A. -1

B. 1

C. 1/2

D. (-1)/2

Lời giải:

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 13: Cho hàm số f(x) = sinx.sin2x.sin3x. Giá trị của f'(π/12)bằng:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án B

Bài 14: Đạo hàm của hàm số f(x) = cot2x vì thế biểu thức này sau đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 15: Đạo hàm cấp cho nhị của hàm số nó = cos2x vì thế biểu thức này sau đây?

A. -2sin2x

B. -4cos2x

C. -4sin2x

D. 4cos2x

Lời giải:

Đáp án: C

y’ = (cos2x)’= -4sin2x

Chọn đáp án C

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 11 với nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tính đạo hàm vì thế toan nghĩa
  • Dạng 2: Tính đạo hàm vì thế công thức
  • 60 bài bác luyện trắc nghiệm Đạo hàm với đáp án (phần 1)
  • 60 bài bác luyện trắc nghiệm Đạo hàm với đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


dao-ham.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: ca(hco3)2 ra caco3