đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 116,182

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều lâu năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

B. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá nõn và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thích thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thích mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá nõn tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng đem ở thân thích cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân thích cây Một lá nõn, còn tế bào phân sinh lóng đem ở thân thích cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân thích cây Hai lá nõn, còn tế bào phân sinh giá đem ở thân thích cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh giá đem ở thân thích cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi hầu hết ở cây Một lá nõn và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bựa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: các ankan không tham gia loại phản ứng nào

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá nõn, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo dõi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thích,  sinh trưởng loại cung cấp theo dõi trật tự kể từ ngoài nhập vào thân thích là?

A. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

Xem thêm: công nghệ 8 bài 49

D. Tầng sinh bựa → bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy