đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 116,234

A.  Làm tăng độ dài rộng chiều nhiều năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

B. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn đi ra cả ở cây Một lá chồi và cây Hai lá mầm

D. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cung cấp là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá chồi tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng với ở thân ái cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân ái cây Một lá chồi, còn tế bào phân sinh lóng với ở thân ái cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân ái cây Hai lá chồi, còn tế bào phân sinh rét với ở thân ái cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét với ở thân ái cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Đặc điểm sau:

(1) thực hiện tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

(2) Diễn đi ra hầu hết ở cây Một lá chồi và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bựa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những Đặc điểm bên trên không tồn tại ở phát triển loại cung cấp là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: tây nguyên có sự đối lập với đồng bằng ven biển miền trung về

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những thành phần sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá chồi, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh bám theo loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân ái,  sinh trưởng loại cung cấp bám theo trật tự kể từ ngoài vô vào thân ái là?

A. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây loại cung cấp → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cung cấp → mạch rây loại cung cấp →tầng sinh mạch à  gỗ loại cung cấp → mộc sơ cấp

Xem thêm: bài thơ ánh trăng lớp 9

D. Tầng sinh bựa → bựa → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → mộc loại cung cấp → tủy