cộng vecto

1. Tổng của nhị vectơ

Bạn đang xem: cộng vecto

* Định nghĩa

Cho nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $. Lấy một điểm A tuỳ ý, vẽ $\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow a $ và $\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow b $. Vectơ $\overrightarrow {AC} $ được gọi là tổng của nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $. Ta kí hiệu tổng của nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là $\overrightarrow a  + \overrightarrow b $. Vậy $\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b $.

Phép toán tìm hiểu tổng của nhị vectơ còn được gọi là phép nằm trong vectơ.

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì $\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} $.

3. Tính hóa học của quy tắc với những vectơ

Với tía vectơ $\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c $ tùy ý tớ có:

$\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \overrightarrow b  + \overrightarrow a $ (tính hóa học kí thác hoán);

$\left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right) + \overrightarrow c  = \overrightarrow a  + \left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c } \right)$ (tính hóa học kết hợp);

$\overrightarrow a  + \overrightarrow 0  = \overrightarrow 0  + \overrightarrow a $ (tính hóa học của vectơ - không).

4. Hiệu của nhị vectơ

a) Vectơ đối

Cho vectơ $\overrightarrow a $. Vectơ với nằm trong phỏng nhiều năm và ngược phía với $\overrightarrow a $ được gọi là vectơ đối của vectơ $\overrightarrow a $, kí hiệu là $ - \overrightarrow a $.

Xem thêm: hno3 + h2o

Mỗi vectơ đều sở hữu vectơ đối, ví dụ điển hình vectơ đối của $\overrightarrow {AB} $ là $\overrightarrow {BA} $, nghĩa là $ - \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BA} $.

Đặc biệt, vectơ đối của vectơ $\overrightarrow 0 $ là vectơ $\overrightarrow 0 $.

b)  Định nghĩa hiệu của nhị vectơ

Cho nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $. Ta gọi hiệu của nhị vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là vectơ $\overrightarrow a  + \left( { - \overrightarrow b } \right)$, kí hiệu $\overrightarrow a  - \overrightarrow b $.

Như vậy

$\overrightarrow a  - \overrightarrow b  = \overrightarrow a  + \left( { - \overrightarrow b } \right)$

Từ khái niệm hiệu của nhị vectơ, suy ra

Với tía điểm O, A, B tuỳ ý tớ với $\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OA} $.

 Chú ý.

1) Phép toán tìm hiểu hiệu của nhị vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ.

2) Với tía điểm tùy ý A, B, C tớ luôn luôn với :

$\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} $ (quy tắc tía điểm) ;

$\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CB} $ (quy tắc trừ).

Thực hóa học nhị quy tắc bên trên được suy rời khỏi kể từ phép cộng vectơ.

Xem thêm: Chi tiết giá giày Vans chính hãng cập nhật mới nhất trên thị trường