công thức suất điện động tự cảm

Vật lí lớp 11 Công thức suất năng lượng điện động tự động cảm nằm trong chủ thể Vật lí lớp 11 Cảm ứng năng lượng điện kể từ. Suất năng lượng điện động tự động cảm: là suất năng lượng điện động sinh rời khỏi loại năng lượng điện tự động cảm, tỉ trọng với vận tốc biến hóa thiên của độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch.

Công thức Suất năng lượng điện động tự động cảm:

\[E_{tc}= – L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\] → Độ lớn: \[E_{tc}=L\dfrac{|\Delta i|}{\Delta t}\]

Bạn đang xem: công thức suất điện động tự cảm

  • E$_{tc}$: là suất năng lượng điện động tự động cảm (V)
  • L: thông số tự động cảm của cuộn chạc (H phát âm là Henry)
  • Δi: phỏng biến hóa thiên độ mạnh loại năng lượng điện (A)
  • Δt: thời hạn biến hóa thiên độ mạnh loại năng lượng điện (s)
  • \[\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\]: vận tốc biến hóa thiên độ mạnh loại năng lượng điện (A/s)

Dấu “-” tựa như công thức tính suất năng lượng điện động chạm màn hình theo đuổi tấp tểnh luật Faraday chỉ chiều của loại năng lượng điện chạm màn hình tuân theo đuổi tấp tểnh luật Lenxơ.

Hệ số tự động cảm của ống chạc hình trụ bao gồm N vòng dây

\[L = 4\pi .10^{-7}. \dfrac{N.\ell^2}{S}\]

Trong đó:

  • N: số vòng dây
  • l: chiều lâu năm ống chạc (m)
  • S: thiết diện ống chạc (m2)

3/ Năng lượng kể từ ngôi trường của cuộn dây:

\[W=\dfrac{1}{2}Li^{2}\]

Bài luyện 1. Một ống dây khá dài l = 30 centimet bao gồm N = 1000 vòng chạc, 2 lần bán kính từng vòng chạc d = 8 centimet với loại năng lượng điện với độ mạnh i = 2 A trải qua.

a) Tính phỏng tự động cảm của ống chạc.

b) Tính kể từ trải qua từng vòng chạc.

c) Thời gian dối ngắt loại năng lượng điện là t = 0,1 giây, tính suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại nhập ống chạc.

Hướng dẫn

a) L = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]S = 4π.10-7µ\[\dfrac{N^2}{l}\]\[\dfrac{d^2}{4}\]π = 0,02 H.

b) Từ trải qua ống dây: Φ = Li = 0,04 Wb.

Từ trải qua từng vòng dây: Φ1 = \[\dfrac{\Phi}{N}\] = 4.10-5 Wb.

c) e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = 0,4 V.

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

[collapse]

Bài luyện 2. Một cuộn tự động cảm với L = 3 H được nối với mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động 6 V, năng lượng điện trở nhập ko đáng chú ý, năng lượng điện trở của cuộn chạc cũng ko đáng chú ý. Hỏi sau thời hạn bao lâu Tính từ lúc khi nối nhập mối cung cấp năng lượng điện, độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện cuộn chạc tăng cho tới độ quý hiếm 5 A? fake sử độ mạnh loại năng lượng điện tăng lên theo đuổi thời hạn.

Hướng dẫn

e$_{tc}$ = L|Δi/Δt| = e => t = 2,5 s.

[collapse]

Bài luyện 3. Một cuộn tự động cảm với L = 50 mH nằm trong giắt tiếp nối nhau với cùng một năng lượng điện trở R = trăng tròn Ω, nối vào một trong những mối cung cấp năng lượng điện với suất năng lượng điện động 90 V, với năng lượng điện trở nhập ko đáng chú ý. Xác tấp tểnh vận tốc biến hóa thiên của độ mạnh loại năng lượng điện I tại:

a) Thời điểm lúc đầu ứng với I = 0.

b) Thời điểm tuy nhiên I = 2 A.

Hướng dẫn

Ta có: e – e$_{tc}$ = e – LΔi/Δt = RI => Δi/Δt = (e – RI)/L

a) Thời điểm lúc đầu với I = 0:

Δi/Δt= e/L= 1,8.103 A/s.

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

b) Thời điểm I = 2 A:

Δi/Δt= (e-RI)/L = 103 A/s.

[collapse]