cho phản ứng hạt nhânBài ghi chép Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân.

Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: cho phản ứng hạt nhân

Quảng cáo

Tính năng lượng của phản ứng hạt nhân: Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Cách 1: Tính theo dõi khối lượng: ΔE = Δm.c2 = (m - mo).c2

mo: Khối lượng những phân tử trước phản xạ m: Khối lượng những phân tử sau phản xạ

Cách 2 : Tính theo dõi động năng

    + hướng dẫn toàn năng lượng: K1 + K2 + ΔE = K3 + K4 ⇒ ΔE = Ksau - Ktrước

ΔE là tích điện phản xạ phân tử nhân

Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân hoặc, chi tiết là động năng vận động của phân tử X

Cách 3: Tính theo dõi tích điện links, links riêng biệt, chừng hụt khối

ΔE = Eliên kết sau - Eliên kết trước = (Δmsau - Δmtrước).c2

- Tính lượng nhiên liệu phối hợp công thức Q = mq = ΔE , q là năng suất tỏa nhiệt (J/kg).

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Cho phản ứng hạt nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân hoặc, chi tiết . Độ hụt khối của các hạt nhân tương ứng là: ΔmA, ΔmB, ΔmC, ΔmD. Thiết lập biểu thức tính độ hụt khối của phản ứng, từ đó suy ra sức thức tính năng lượng tỏa rời khỏi của phản ứng.

Lời giải:

Xét các hạt nhân A, B, C, D tớ có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

Độ hụt khối của phản ứng:

Δm = (mA + mB) - (mC + mD)

= [(Z1 + Z2) - (Z3 + Z4)]mp + [(N1 + N2) - (N3 + N4)]mn - (ΔmA + ΔmB) + (ΔmC + ΔmD)

= (ΔmC + ΔmD) - (ΔmA + ΔmB)

(Độ hụt khối của phản ứng

= ∑ Khối lượng hạt nhân trước - ∑ Khối lượng hạt nhân sau phản ứng

= ∑Độ hụt khối của các hạt nhân sau - ∑Độ hụt khối của các hạt nhân sau)

Năng lượng tỏa rời khỏi của phản ứng:

ΔE = Δmc2 = (mA + mB).c2 - (mC + mD).c2 = [(mC + mD) - (mA + mB)].c2

ΔE = Δmc2 = (ΔEC + ΔED) - (ΔEA + ΔEB)

Ví dụ 2: Cho phản xạ phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân hoặc, chi tiết . Hãy cho thấy này đó là phản xạ lan tích điện hoặc thu tích điện. Xác toan tích điện lan rời khỏi hoặc thu vô. tường mBe = 9,01219 u; mP = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có: mo = mBe + mP = 10,02002u; m = mX + MLi = 10,01773u.

Vì mo > m nên phản xạ lan tích điện, tích điện lan ra:

W = (mo – m).c2 = (10,02002 – 10,01773).931 = 2,132MeV.

Ví dụ 3: cho phản ứng hạt nhân: Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân hoặc, chi tiết . Tính tích điện toả rời khỏi kể từ phản xạ bên trên khi tổ hợp được 2g Hêli.

Lời giải:

- Số nguyên vẹn tử hêli với vô 2g hêli:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

- Năng lượng toả rời khỏi tất tả N đợt tích điện của một phản xạ nhiệt độ hạch:

E = N.Q = 3,01.1023.17,6 = 52,976.1023 MeV

Ví dụ 4: Tìm tích điện lan rời khỏi khi một phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân hoặc, chi tiết phóng xạ tia α và tạo nên trở thành đồng vị Thôri 230 Th . Cho những tích điện links riêng biệt của phân tử α là 7,1 MeV, của 234U là 7,63 MeV, của 230Th là 7,7 MeV.

A. 10,82 MeV.          B. 13,98 MeV.          C. 11,51 MeV.          D. 17,24 MeV.

Lời giải:

Wrα = 7,1 MeV → Đây là câu hỏi tính tích điện toả rời khỏi của một phân tan

WrU = 7,63 MeV → phóng xạ lúc biết Wlk của những phân tử nhân vô phản xạ .

WrTH = 7,7 MeV. → Nên cần xác lập được Wlk kể từ dữ khiếu nại Wlk riêng biệt của đề bài bác.

ΔE ?

Wlk U = 7,63.234 = 1785,42 MeV ,

Wlk Th = 7,7.230 = 1771 MeV ,

Wlk α = 7,1.4= 28,4 MeV

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 12 với đáp án

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Quảng cáo

Bài 1: Khi một phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết bị phân bắt bẻ thì lan rời khỏi tích điện 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Nếu 1 g Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết bị phân bắt bẻ trọn vẹn thì tích điện lan rời khỏi xấp xỉ bằng

A. 5,1.1016 J.    B. 8,2.1010 J.

C. 5,1.1010 J.    D. 8,2.1016 J.

Lời giải:

Ta có: W = Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết .NA.ΔW = 5,1234.1023 MeV = 8,2.1010 J. Chọn B.

Bài 2: Cho phản xạ phân tử nhân: Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết . Khối lượng những phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết theo thứ tự là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u; u = 931,5 MeV/c2. Trong phản xạ này, năng lượng

A. thu vô là 3,4524 MeV.

B. thu vô là 2,4219 MeV.

C. tỏa rời khỏi là 2,4219 MeV.

D. tỏa rời khỏi là 3,4524 MeV.

Lời giải:

Ta có: ΔW = (22,9837 + 1,0073 – 4,0015 – 19,9869).931,5 = 2,4219 (MeV).

Chọn C.

Bài 3: Dùng phân tử prôtôn với động năng 1,6 MeV phun vô phân tử nhân liti (Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết ) đứng yên ổn. Giả sử sau phản xạ chiếm được nhị phân tử như thể nhau với nằm trong động năng và ko tất nhiên tia γ. tường tích điện lan rời khỏi của phản xạ là 17,4 MeV. Động năng của từng phân tử sinh rời khỏi là

A. 19,0 MeV.    B. 15,8 MeV.

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

C. 9,5 MeV.    D. 7,9 MeV.

Lời giải:

Ta có: Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết

Chọn C.

Bài 4: Cho phản xạ phân tử nhân: Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết

Năng lượng lan rời khỏi khi tổ hợp được một gam khí hêli xấp xỉ bằng

A. 4,24.108J.    B. 4,24.105J.

C. 5,03.1011J.    D. 4,24.1011J.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết

Chọn D.

Bài 5: Pôlôni Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết phóng xạ α và biến hóa trở thành chì Pb. tường lượng những phân tử nhân Po; α; Pb theo thứ tự là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết . Năng lượng lan rời khỏi khi một phân tử nhân pôlôni phân tan xấp xỉ bằng

A. 5,92 MeV.    B. 2,96 MeV.

C. 29,60 MeV.    D. 59,đôi mươi MeV.

Lời giải:

Ta có: W = (209,937303 – 205,929442 – 4,001506).931,5 = 5,92 (MeV). Chọn A.

Bài 6: Cho phản xạ phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết . tường lượng những phân tử đơtêri, liti, hêli vô phản xạ bên trên theo thứ tự là 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u. Coi lượng của nguyên vẹn tử vì chưng lượng phân tử nhân của chính nó. Năng lượng lan rời khỏi khi có một g hêli được tạo nên trở thành theo dõi phản xạ bên trên là

A. 3,1.1011 J.    B. 4,2.1010 J.

C. 2,1.1010 J.    D. 6,2.1011 J.

Lời giải:

Ta có: ΔW = (2,0136 + 6,01702 – 2.4,0015).931,5 = 25,73 (MeV);

Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết

Chọn D.

Bài 7: Cho phản xạ phân tử nhân: Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết . tường lượng của những phân tử theo thứ tự là mD = 2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u. Năng lượng lan rời khỏi của phản xạ bên trên bằng

A. 1,8821 MeV.    B. 2,7391 MeV.

C. 7,4991 MeV.    D. 3,1671 MeV.

Lời giải:

Ta có: ΔW = (2.2,0135 – 3,0149 – 1,0087).931,5 = 3,1671 (MeV). Chọn D.

Bài 8: Cho phản xạ phân tử nhân: Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết . Lấy chừng hụt khối của phân tử nhân T, phân tử nhân D, phân tử nhân He theo thứ tự là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng lan rời khỏi của phản xạ là

A. 15,017 MeV.    B. 200,025 MeV.

C. 17,498 MeV.    D. 21,076 MeV.

Lời giải:

Vì X là nơtron không tồn tại chừng hụt khối nên

ΔW = (0,030382 – 0,009106 – 0,002491).931,5 = 17,498 (MeV). Chọn C.

Bài 9: Cho lượng của prôtôn; nơtron; Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết ; của Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết theo thứ tự là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u; 1 u = 931,5 MeV/c2. So với tích điện links riêng biệt của phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết thì tích điện links riêng biệt của phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết

A. lớn rộng lớn một lượng là 5,đôi mươi MeV.

B. lớn rộng lớn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ rộng lớn một lượng là 3,42 MeV.

D. nhỏ rộng lớn một lượng là 5,đôi mươi MeV.

Lời giải:

Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết

Chọn B.

Bài 10: Giả sử vô một phản xạ phân tử nhân, tổng lượng của những phân tử trước phản xạ nhỏ rộng lớn tổng lượng những phân tử sau phản xạ là 0,02 u. Phản ứng phân tử nhân này

A. thu 18,63 MeV.

B. thu 1,863 MeV.

C. tỏa 1,863 MeV.

D. tỏa 18,63 MeV.

Lời giải:

mt < ms nên thu năng lượng; ΔW = 0,02.931.5 = 18,63 MeV. Chọn A.

Bài 11: Tổng ăn ý phân tử nhân heli Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết kể từ phản xạ phân tử nhân Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết . Mỗi phản xạ bên trên lan tích điện 17,3 MeV. Năng lượng lan rời khỏi khi tổ hợp được 0,5 mol hêli là

A. 1,3.1024 MeV.    B. 2,6.1024 MeV.

C. 5,2.1024 MeV.    D. 2,4.1024 MeV.

Lời giải:

Mỗi phản xạ tổ hợp được 2 phân tử nhân hêli nên:

Cách tính tích điện của phản xạ phân tử nhân (hay, chi tiết) - Bài tập dượt Vật Lí 12 với lời nói giải chi tiết

Chọn B.

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 12 với vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Viết phương trình phản xạ phân tử nhân

 • Dạng 2: Tính tích điện của phản xạ phân tử nhân

 • Dạng 3: Tính động năng, động lượng vô phản xạ phân tử nhân

 • Bài tập dượt về phản xạ phân tử nhân

 • Bài tập dượt về phản xạ phân tử nhân (phần 2)

  Xem thêm: nghệ thuật chiếc thuyền ngoài xa

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonvinschool.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


phan-ung-hat-nhan.jsp