ch4 + 02

CH4 (g) + 2 O2 (g) CO2 (g) + 2 H2O (l)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

C-IV - 8 e- CIV (Oxidation)

Xem thêm: tính cường độ điện trường

4 O0 + 8 e- 4 O-II (Reduktion)

Xem thêm: bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

CH4 ist ein Reduktionsmittel, O2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • CH4
  • Namen: Methan Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Methylwasserstoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, CH4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchsloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • O2
  • Namen: Molekularer Sauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, O2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Dioxygen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Disauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07

Produkte:

 • CO2
  • Namen: Kohlenstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kohlendioxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, CO2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloses, geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O