các dạng toán nâng cao lớp 4

Bài tập luyện toán nâng lên lớp 4

Bạn đang xem: các dạng toán nâng cao lớp 4

Các đề chính tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4 là tư liệu tổ hợp những bài bác tập luyện toán nâng lên lớp 4 hoặc, hữu ích. Toán lớp 4 nâng lên này bao hàm những việc về 11 đề chính, được bố trí kể từ dễ dàng cho tới khó khăn giành cho những em học viên, bố mẹ và thầy thầy giáo xem thêm và tiếp thu kiến thức.

Chuyên đề 1: Tìm bộ phận không biết của quy tắc tính

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. x - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

a. x × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. x : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: Tìm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. x : 125 x 64 = 4608

d. x : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự động tiến hành những quy tắc tính vô biểu thức. Tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: Cho biểu thức P.. = m + 527 x n

a. Tính P.. Khi m = 473, n = 138.

Bài 7: Cho biểu thức P.. = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính P.. Khi x = 52.

b. Tìm x nhằm P.. = 48.

Bài 8*: Cho biểu thức P.. = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính P.. Khi x = 145.

b. Tìm x nhằm P.. = 373.

- Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B Khi x = 57.

b. Tìm x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy đối chiếu A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt điều vệt ngoặc vô địa điểm tương thích nhằm biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình diễn quá trình thực hiện).

a, 47

b, Số nhỏ bé nhất hoàn toàn có thể.

c, Số lớn số 1 hoàn toàn có thể.

Bài 12*: Cho mặt hàng số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền tăng những vệt quy tắc tính và vệt ngoặc vô mặt hàng số để sở hữu thành quả là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng đặc thù của những quy tắc tính nhằm tính nhanh chóng, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

\frac{399 \times 45+55 \times 399}{1995 \times 1996-1991 \times 1995}

\frac{1995 \times 1993-18}{1975 \times 1993 \times 1994}

\frac{1996 \times 1995-996}{1000+1996 \times 1994}

Bài 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng thành quả của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối mối liên hệ trong số những bộ phận của quy tắc tính

A/ Vận dụng quan hệ nhằm Tìm những bộ phận của quy tắc tính:

Câu 1- Tìm một số trong những hiểu được nếu như nằm trong số cơ với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 2348 cùng theo với số cơ thì được tổng là 5247.

Xem thêm: hcooc6h5 + naoh

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như trừ số cơ mang đến 3168 thì được 4527.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 7259 trừ lên đường số cơ thì được 3475.

Câu 2- Hai số với hiệu là 1536. Nếu thêm vô số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì chưng bao nhiêu?

- Hai số với hiệu là 1536. Nếu hạ ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì chưng bao nhiêu?

- Hai số với hiệu là 3241. Nếu hạ số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì chưng bao nhiêu?

- Hai số với hiệu là 3241. Nếu thêm vô số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì chưng bao nhiêu?

Câu 3- Hai số với hiệu là 4275. Nếu thêm vô số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và làm giảm ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất vì chưng từng nào ?

- Hai số với hiệu là 5729. Nếu thêm vô số trừ 2418 đơn vị chức năng và làm giảm ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất vì chưng từng nào ?

Câu 4- Cho một quy tắc trừ. Nếu thêm vô số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và làm giảm ở số trừ 1738 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 7248. Tìm hiệu thuở đầu của quy tắc trừ.

Cho một quy tắc trừ. Nếu thêm vô số trừ 1427 đơn vị chức năng và làm giảm ở số bị trừ 2536 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 9032. Tìm hiệu thuở đầu của quy tắc trừ.

Câu 5- Tìm một số trong những hiểu được nếu như nhân số cơ với 45 thì được 27045.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 72 nhân với số cơ thì được 14328.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như phân tách số cơ mang đến 57 thì được 426.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy 57024 phân tách mang đến số cơ thì được 36.

Câu 6- Tìm nhì số biết số rộng lớn cấp 7 đợt số nhỏ bé và số nhỏ bé cấp 5 đợt thương. (hơn, kém)

- Tìm nhì số biết số rộng lớn cấp 9 đợt thương và thương cấp 4 đợt số nhỏ bé.

- Tìm nhì số biết số số nhỏ bé vì chưng 1/5 số rộng lớn và số rộng lớn cấp 8 đợt thương.

- Tìm nhì số biết thương vì chưng 1/4 số rộng lớn và cấp 8 song số nhỏ bé.

- Tìm nhì số biết số số nhỏ bé vì chưng 1/3 thương và thương vì chưng 1/9 số rộng lớn.

Câu 7- Trong một quy tắc phân tách không còn, 9 phân tách mang đến bao nhiêu nhằm được:

a, Thương lớn số 1.

b, Thương nhỏ bé nhất.

Câu 8-Tìm một số trong những biết nếu như phân tách số cơ mang đến 48 thì được thương là 274 và số dư là 27.

- Trong một quy tắc phân tách với số phân tách vì chưng 59, thương vì chưng 47 và số dư là số lớn số 1 hoàn toàn có thể với. Tìm số bị phân tách.

- Tìm một số trong những hiểu được nếu như rước số cơ phân tách mang đến 74 thì được thương là 205 và số dư là số dư lớn số 1.

- Tìm số bị phân tách của một quy tắc phân tách biết thương cấp 24 đợt số phân tách và với số dư lớn số 1 là 78.

B/ Vận dụng kỹ năng tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của nhì số là 82. Nếu cấp số hạng loại nhất lên 3 đợt thì được tổng mới nhất là 156. Tìm nhì số cơ.

- Tổng của nhì số là 123. Nếu cấp số hạng loại nhì lên 5 đợt thì được tổng mới nhất là 315. Tìm nhì số cơ.

Câu 2, Hiệu của nhì số là 234. Nếu cấp số bị trừ lên 3 đợt thì được hiệu mới nhất là 1058. Tìm nhì số cơ.

- Hiệu của nhì số là 387. Nếu cấp số trừ lên 3 đợt thì được hiệu mới nhất là 113. Tìm nhì số cơ.

- Hiệu của nhì số là 57. Nếu ghi chép tăng chữ số 0 vô tận phía bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2162. Tìm số bị trừ và số trừ.

- Hiệu của nhì số là 134. Nếu ghi chép thêm 1 chữ số vô tận phía bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2297. Tìm số bị trừ , số trừ và chữ số ghi chép tăng.

Câu 3, Tổng của nhì số là 79. Nếu tăng số loại nhất lên 4 đợt và tăng số loại nhì lên 5 đợt thì được tổng mới nhất là 370. Tìm nhì số cơ.

- Tổng của nhì số là 270. Nếu tăng số loại nhất lên gấp đôi và tăng số loại nhì lên 4 đợt thì tổng mới nhất gia tăng 370 đơn vị chức năng. Tìm nhì số cơ.

Câu 4, Tích của nhì số là 1932. Nếu thêm vô quá số loại nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 2604. Tìm nhì số cơ.

- Tích của nhì số là 1692. Nếu hạ ở quá số loại nhì 17 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 893. Tìm nhì số cơ.

Câu 5 - Khi nằm trong một số trong những bất ngờ với 107, một các bạn học viên đang được chép sai 107 trở nên 1007 nên được thành quả là 1996. Tìm tổng chính của quy tắc nằm trong.

- Khi nằm trong 2009 với một số trong những bất ngờ, một các bạn học viên đang được chép sai 2009 trở nên 209 nên được thành quả là 684. Tìm số hạng không biết.

Câu 6, Khi trừ một số trong những với 3 chữ số mang đến một số trong những có một chữ số, bởi đãng trí, một các bạn học viên đang được đặt điều số trừ trực tiếp với chữ số hàng ngàn nên và đã được thành quả là 486 nhưng mà đúng ra thành quả chính nên là 783. Tìm số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: Dấu hiệu phân tách hết

Kiến thức cần thiết nắm:

- Học sinh bắt được 2 group tín hiệu cơ bản:

+ Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ Nắm được những tín hiệu phân tách không còn mang đến 4 ; 8

+ Nắm được những tín hiệu phân tách không còn mang đến 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ Nắm được một số trong những đặc thù của quy tắc phân tách không còn và quy tắc phân tách với dư.

- hiểu phụ thuộc tín hiệu phân tách không còn nhằm xác lập số dư trong những quy tắc phân tách.

- hiểu phụ thuộc tín hiệu phân tách không còn nhằm thăm dò số và lập những số bám theo đòi hỏi.

Bài tập luyện vận dụng

1- Viết 5 số với 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang đến 2 ; b. Chia không còn mang đến 3 ; c. Chia không còn mang đến 5;

d. Chia không còn mang đến 9. g. Chia không còn cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng ghi chép 5 số).

2* Viết 5 số với 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang đến 6 ; b. Chia không còn mang đến 15 ; c. Chia không còn mang đến 18 ; d. Chia không còn mang đến 45.

3* Viết 5 số với 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang đến 12 ; b. Chia không còn mang đến 24 ; c. Chia không còn mang đến 36 ; d. Chia không còn mang đến 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ những số với 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia không còn mang đến 2. b. Chia không còn mang đến 5. c. Chia không còn mang đến 3.

5 - Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ những số với 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang đến 2. b. Chia không còn mang đến 5. c. Chia không còn mang đến 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về mối liên hệ tỉ số

Dạng 1: Tìm phân số của một số trong những.

1 - Lớp 4B với 35 học viên. Số học viên phái đẹp vì chưng 2/5 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên nam giới. (2 cách)

2 - Lớp 4A với 18 học viên nam giới. Số học viên phái đẹp vì chưng 2/3 số học viên nam giới. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 36m, chiều rộng lớn vì chưng 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S mảnh đất nền.

4 - Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm 3/5m, chiều rộng lớn vì chưng 3/4 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật cơ.

5- Một siêu thị với 15 tạ gạo. Đã chào bán 2/3 số gạo. Hỏi siêu thị còn sót lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 25m, rộng lớn 18m. Người tớ dùng 2/5 diện tích S nhằm khoét ao, phần khu đất còn sót lại nhằm thực hiện vườn. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện vườn.

6- Hùng với một số trong những chi phí, Hùng đang được tiêu xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí còn sót lại vì chưng 3/5 số chi phí đang được tiêu xài. Hỏi khi đầu Hùng với từng nào tiền?

Dạng 2: Tìm một số trong những lúc biết độ quý hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A với 18 học viên nam giới. Số học viên nam giới vì chưng 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên phái đẹp.(2 cách)

4 - Lớp 4B với 12 học viên phái đẹp. Số học viên phái đẹp vì chưng 2/3 số học viên nam giới. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên. (2 cách)

- Lớp 4B với 15 học viên nam giới. Số học viên nam giới vì chưng 5/4 số học viên phái đẹp. Hỏi lớp 4B với từng nào học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học viên xuất sắc của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A với từng nào học viên giỏi?

- Tìm chiều nhiều năm của một phần đường, biết 3/5 đoạn cơ vì chưng 9/10 km.

- Có nhì thùng dầu. hiểu 2/3 số dầu ở thùng loại nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng loại nhì là 36 lít. Hỏi cả nhì thùng với toàn bộ từng nào lít dầu ?

- Khối 5 với 3 lớp. hiểu 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học viên của lớp 5B là 24 học tập sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học viên. Hỏi khối 5 với toàn bộ từng nào học tập sinh?

6- Hải với một số trong những chi phí, Hải đang được tiêu xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí đang được tiêu xài vì chưng 2/3 số chi phí Hải với thuở đầu. Hỏi sau khoản thời gian tiêu xài, Hải còn sót lại từng nào tiền?

- Hùng với một số trong những chi phí, Hùng đang được tiêu xài không còn 36000 đồng. Như vậy số chi phí đang được tiêu xài vì chưng 3/4 số chi phí còn sót lại. Hỏi khi đầu Hùng với từng nào tiền?

Dạng 3: Dạng há rộng:

1- Lan với 84000 đồng, Lan mua sắm vở không còn 2/7 số chi phí, mua sắm sách không còn 3/5 số chi phí. Hỏi Lan còn sót lại từng nào tiền? (2 cách)

- Lớp 4A với 35 học viên. Cuối năm học tập, với 2/7 số học viên giành danh hiệu học viên Giỏi, 2/5 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên Tiến. Hỏi với ? học viên ko giành danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh vì chưng 2/5 số tuổi tác tía, tuổi tác em vì chưng 2/9 số tuổi tác tía. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác tía là 45 tuổi tác.

2- Tuổi anh vì chưng 2/5 số tuổi tác tía, tuổi tác em vì chưng một nửa số tuổi tác anh. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác tía là 45 tuổi tác.

- Số tuổi tác em vì chưng 2/9 số tuổi tác tía và vì chưng 5/9 số tuổi tác anh. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác tía là 45 tuổi tác.

3- Một siêu thị với 96kg muối hạt. Buổi sáng sủa bán tốt 24kg muối hạt, giờ chiều chào bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhì buổi siêu thị đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam muối hạt.

- Một siêu thị với 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày loại nhì chào bán 3/4 số gạo còn sót lại. Hỏi sau nhì ngày chào bán siêu thị còn sót lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng với 42 khuôn kẹo, chị mang đến An 2/7 số kẹo, mang đến Bình 3/5 số kẹo còn sót lại. Hỏi sau cuối chị Hồng còn sót lại từng nào khuôn kẹo?

- Mẹ mang đến Hoa 48000 đồng. Hoa mua sắm cặp không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây bút không còn 3/4 số chi phí còn sót lại. Hỏi Hoa còn sót lại từng nào tiền?

- Lớp 4A với 40 học viên. Cuối năm học tập, với 3/8 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên

Tiến, 2/5 số học viên còn sót lại giành danh hiệu học viên Giỏi. Hỏi với ? hsinh ko giành danh hiệu.

5- Một tấm vải vóc nhiều năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc cơ. Số vải vóc còn sót lại người tớ rước may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ từng nào khuôn túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 24m, rộng lớn 15m. Người tớ dùng 3/8 diện tích S nhằm trồng hoa, 1/5 diện tích S nhằm thực hiện lối đi, phần diện tích S còn sót lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- Kết trái ngược của học tập kì I, lớp 4A với 1/4 số học viên đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học viên đạt Học sinh Tiên tiến thủ. Hỏi số học viên ko được tuyên dương cướp từng nào đối với cả lớp?

2 - Lớp 4B với 18 học viên nam giới. Số học viên phái đẹp vì chưng 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên phái đẹp.

3- Cường với một số trong những chi phí, Cường đang được tiêu xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí còn sót lại vì chưng 3/4 số chi phí Cường với thuở đầu. Hỏi Cường còn sót lại từng nào tiền?

4 - Lan với một số trong những chi phí. Lan đang được tiêu xài không còn 3/4 số chi phí thì còn sót lại 20000 đồng. Hỏi khi đầu Lan với từng nào chi phí ?

5- Nam với một số trong những chi phí, sau khoản thời gian mua sắm vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam còn sót lại 24000 đồng. Hỏi khi đầu Nam với từng nào tiền?

6 - Một thùng chứa chấp chan chứa dầu khối lượng 48 kilogam, người tớ xối rời khỏi 5/9 số dầu vô thùng thì thùng dầu chỉ với nặng nề 23 kilogam. Hỏi thùng ko nặng nề từng nào kilogam ?

- Một thùng chứa chấp chan chứa mắm khối lượng 27 kilogam, người tớ xối rời khỏi 2/5 số mắm vô thùng thì thùng mắm chỉ với nặng nề 17 kilogam. Hỏi thùng ko nặng nề từng nào kilogam ?

7 - Tuổi em vì chưng 1/4 tuổi tác u, tuổi tác anh vì chưng 3/8 tuổi tác u. hiểu tổng số tuổi tác của nhì đồng đội là 30 tuổi tác. Tính số tuổi tác của từng người.

- Số tuổi tác em vì chưng 2/9 số tuổi tác tía, sô tuổi tác anh vì chưng 2/5 số tuổi tác tía. hiểu tổng số tuổi tác của nhì đồng đội là 28 tuổi tác. Tính số tuổi tác của từng người.

8- Một người chào bán trứng, buổi sáng sớm bán tốt 1/5 số trứng, giờ chiều bán tốt 1/3 số trứng. hiểu giờ chiều chào bán nhiều hơn thế nữa buổi sáng sớm là 30 trái ngược. Hỏi còn sót lại từng nào trái ngược trứng?

- Một máy cày, ngày loại nhất cày được 3/8 diện tích S ruộng, ngày loại nhì cày được 2/5 diện tích S ruộng và vì vậy, ngày loại nhì đang được cày nhiều hơn thế nữa ngày loại nhất 100m2. Hỏi thường ngày, máy cày này đã cày được từng nào diện tích S ruộng?

- Qua mùa KTĐK đợt II, lớp 5A với 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, còn sót lại đạt điểm tầm. hiểu số hsinh đạt điểm Giỏi rộng lớn số học viên đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên từng loại.

9- Một xe cộ máy lên đường quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất lên đường được 2/7 quãng đàng, giờ loại nhì lên đường được 1/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô lên đường 56 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB nhiều năm từng nào km?

- Một ôtô lên đường quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất lên đường được 2/5 quãng đàng, giờ loại nhì lên đường được 3/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô lên đường 42 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB nhiều năm từng nào km?

- Một người chào bán trứng, đợt loại nhất bán tốt 1/5 số trứng, đợt loại nhì chào bán 3/8 số trứng thì còn sót lại 17 trái ngược. Hỏi người cơ rước chào bán ? trái ngược trứng và từng đợt chào bán từng nào quả?

- Một chưng người công nhân, từng tháng ăn không còn một nửa sô chi phí lương bổng, trả chi phí mái ấm không còn 1/6 số chi phí lương bổng, tiêu xài lặt vặt không còn 1/5 số chi phí lương bổng, thời điểm cuối tháng chưng còn nhằm dành riêng được 200000 đồng. Tính coi lương bổng mon của chưng người công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt với một số trong những chi phí. Đạt mua sắm vở không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây bút không còn 1/5 số chi phí còn sót lại sau khoản thời gian mua sắm vở thì còn sót lại 8000 đồng. Hỏi khi đầu Đạt với từng nào chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải việc với điều văn

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa chấp tổng số 112 lít. Hỏi với 16 thùng như vậy thì chứa chấp được từng nào lít ?

- hiểu 28 bao lúa như nhau thì chứa chấp tổng số 1260 kilogam. Hỏi nếu như với 1665 kilogam lúa thì chứa chấp vô từng nào bao ?

- Xe loại nhất chở 12 bao đàng, xe cộ loại nhì chở 8 bao đàng, xe cộ loại nhì chở thấp hơn xe cộ loại nhất 192 kilogam đàng. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam đàng ?

- Hai xe cộ ôtô chở tổng số 4554 kilogam đồ ăn gia súc, xe cộ loại nhất chở 42 bao, xe cộ loại nhì chở nhiều hơn thế nữa xe cộ loại nhất 15 bao. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam ?

- Cửa mặt hàng với 15 túi bi, siêu thị chào bán không còn 84 viên bi và còn sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc chào bán siêu thị với từng nào viên bi ?

- Có một số trong những lít nước mắm nam ngư đóng góp vô những can. Nếu từng can chứa chấp 4 lít thì đóng góp được 28 can. Hỏi nếu như từng can chứa chấp 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán tầm cộng:

- Học sinh cần thiết hiểu rõ định nghĩa về số TBC và tìm ra số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những việc thăm dò số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày loại nhất xuất 180 tấn, ngày loại nhì xuất 270 tấn, ngày loại tía xuất 156 tấn. Hỏi tầm thường ngày siêu thị đang được xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng với 15000 đồng, Huệ với nhiều hơn thế nữa Hằng 8000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào tiền?

- Hằng với 15000 đồng, Hằng với thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào tiền?

3 - Lan với 125000 đồng, Huệ với nhiều hơn thế nữa Lan 37000 đồng. Hồng với thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào chi phí ?

- Lan với 125000 đồng, vì vậy Lan với nhiều hơn thế nữa Huệ 37000 đồng tuy nhiên lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào chi phí ?

4 - Hằng với 15000 đồng, Huệ với số chi phí vì chưng 3/5 số gia sản Hằng. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào tiền?

- Hằng với 15000 đồng, Hằng với số chi phí vì chưng 3/5 số gia sản Huệ. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào tiền?

5- Lan với 126000 đồng, Huệ với số chi phí vì chưng 2/3 số gia sản Lan. Hồng với số chi phí vì chưng 3/4 số gia sản Huệ. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào chi phí ?

- Lan với 126000 đồng, Huệ với số chi phí vì chưng 2/3 số gia sản Lan và vì chưng 3/4 số gia sản Hồng. Hỏi tầm từng các bạn với từng nào chi phí ?

7 - Một đoàn xe cộ chở mặt hàng. Tốp đầu với 4 xe cộ, từng xe cộ chở 92 tạ hàng; tốp sau với 3 xe cộ, từng xe cộ chở 64 tạ mặt hàng. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được từng nào tạ mặt hàng ?

b. Trung bình từng xe cộ chở được từng nào tạ mặt hàng ?

8- Trung bình nằm trong của tía số là 48. hiểu số loại nhất là 37, số loại nhì là 42. Tìm số loại tía.

- Trung bình nằm trong của tía số là 94. hiểu số loại nhất là 85 và số loại nhất rộng lớn số loại nhì là 28. Tìm số loại tía.

- Một siêu thị nhập về tía mùa, tầm các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 170 kilogam và nhập thấp hơn mùa nhì 40 kilogam. Hỏi mùa tía siêu thị đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Một siêu thị nhập về tía mùa, tầm các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 168 kilogam, và nhập vì chưng 4/5 mùa nhì. Hỏi mùa tía siêu thị đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Khối lớp 5 của ngôi trường em với 3 lớp, tầm từng lớp với 32 em. hiểu lớp 5A với 33 học viên và nhiều hơn thế nữa lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C với từng nào học viên ?

9 - An với 18 viên bi, Bình với 16 viên bi, Hùng với số viên bi vì chưng tầm nằm trong số bi của An và Bình. Hỏi Hùng với từng nào viên bi ?

- An với 18 viên bi, Bình với 16 viên bi, Hùng với 23 viên bi. Dũng với số viên bi vì chưng tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng với từng nào viên bi ?

- An với 18 viên bi, Bình với nhiều hơn thế nữa An16 viên bi, Hùng với thấp hơn Bình11 viên, Dũng với số viên bi vì chưng tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng với từng nào viên bi ?

- An với 18 viên bi, Bình với 16 viên bi, Hùng với số viên bi vì chưng tầm nằm trong số bi của An và Bình, Dũng với số bi vì chưng tầm nằm trong số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng với từng nào viên bi?

Chuyên đề 9 - Bài toán về việc làm chung

1/ Có nhì người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới nhất xong xuôi. Người loại nhì thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới nhất xong xuôi. Hỏi nếu như nhì người nằm trong thực hiện công cộng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục xong xuôi ?

- Có nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô một chiếc bể. Vòi loại nhất chảy chan chứa bể vô 4giờ. Vòi loại nhì chảy chan chứa bể vô 6giờ. Bể không tồn tại nước, nếu như mang đến nhì vòi vĩnh chảy vô bể và một khi thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa nước?

2/ Có tía người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới nhất xong xuôi. Người loại nhì thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới nhất xong xuôi. Người loại tía thực hiện 1 mình thì chỉ với sau 2 tiếng đồng hồ là xong xuôi Hỏi nếu như cả tía người nằm trong thực hiện công cộng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục xong xuôi ?

3/ Hai người nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 2 tiếng đồng hồ tiếp tục xong xuôi. Nếu người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên mất mặt 5 giờ mới nhất xong xuôi. Hỏi nếu như người loại nhì thực hiện 1 mình thì nên cần thiết từng nào thời hạn nhằm thực hiện xong xuôi việc làm cơ ?

- Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bề thì sau 3h tiếp tục chan chứa bể. Nếu nhằm một vòi vĩnh loại nhất chảy thì nên mất mặt 8 giờ mới nhất chan chứa. Hỏi nếu như chỉ há một vòi vĩnh loại nhì thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa ?

4/ Hai người công nhân nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 5 giờ tiếp tục xong xuôi. Sau Khi thực hiện được 3h thì người công nhân cả bận việc nên nhằm người công nhân phụ hoàn thiện nốt việc làm cơ vô 6 giờ. Hỏi nếu như từng công nhân thực hiện 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục xong xuôi việc làm cơ ?

5/ Một khuôn bể với nhì vòi vĩnh nước, một chảy vô và một chảy rời khỏi. Vòi chảy vô chảy vô 5 giờ thì chan chứa bể. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể chan chứa nước vô 7 giờ. Nếu há cả nhì vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa nước ?

6/ Một khuôn bể với tía vòi vĩnh nước, nhì chảy vô (V1, V2) và một chảy rời khỏi (V3). Vòi1 chảy chan chứa bể vô 2 tiếng đồng hồ. Vòi2 chảy chan chứa bể vô 6 giờ. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể chan chứa nước vô 4 giờ. Nếu 2/5 bể đang được với việt nam há cả tía vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục chan chứa nước ?

8/ Trâu u ăn một bó cỏ không còn 16 phút. Nhưng trâu mới nhất ăn được 4 phút thì được thêm nghé con cái cho tới nằm trong ăn và cả nhì u con cái chỉ ăn vô 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu như nghé con cái ăn 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục không còn bó cỏ bên trên ?

9*/ Một bể nước với nhì khuôn vòi vĩnh. Vòi 1 chảy chan chứa bể vô 2 tiếng đồng hồ 15 phút. Cách lòng bể 1/3 độ cao với vòi vĩnh loại nhì dùng làm dỡ nước rời khỏi. Nếu bể chan chứa nước, tớ há vòi vĩnh nhì vô 3h thì vòi vĩnh nhì không thể chảy nữa. Bể không tồn tại nước, khi 5 giờ người tớ há vòi1 và quên ko khoá vòi vĩnh 2. Hỏi cho tới lúc nào thì bể chan chứa nước ?

10/ Có tía vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô một chiếc bể thì sau nhì giờ bể tiếp tục chan chứa.

+ Nếu vòi vĩnh 1 và 2 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục chan chứa bể.

+ Nếu vòi vĩnh 2 và 3 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục chan chứa bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Gà Nâu và gà Mơ ấp trứng. Gà Nâu nói: " Nếu tôi fake mang đến chị 2 trứng thì số trứng của nhì tớ ấp vì chưng nhau". Gà Mơ nói: " Nếu tôi fake mang đến chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ vì chưng một nửa số trứng của chị ấy ấp ".

Hỏi từng con cái ấp từng nào trứng?

2. 3 các bạn Hồng, Hoa, Huệ tham dự cuộc thi học viên xuất sắc lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, tía. Sau lúc nghe tới chúng ta đoán:

+ Tùng giải tía.

+ Lâm ko giành giải tía.

+ Tú ko giành giải nhì.

- Ba các bạn Tùng, Lâm, Tú thực hiện bài bác đánh giá toán đạt tía điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm được điểm 10 ", "Tùng ko đạt điểm 10 ", " Tú ko được 9 " thì chỉ có một câu chính.

Tính số điểm của từng các bạn.

3. Hai các bạn Tí và Tèo sinh sống bên trên quần đảo phát biểu thiệt và dối trá. Tí phát biểu với Tèo: " tối thiểu một trong các nhì tất cả chúng ta với 1 người dối trá ". Hỏi Tí và Tèo ai là kẻ phát biểu thiệt, ai là kẻ phát biểu dối?

4. Có 5 ổ khoá coi y hệt nhau, những chìa cũng có thể có vẻ giống như nhau tuy nhiên từng ổ khoá đều phải có chìa tương thích. Vì sơ ý người thân đang được nhằm lộn lạo những chìa khoá. Hỏi nên demo tối đa từng nào đợt nhằm thăm dò rời khỏi chìa khoá tương thích cho từng ổ khoá.

5. Trong vỏ hộp với 15 viên bi đỏ hỏn, 14 viên bi xanh rì, 10 viên bi vàng. Hỏi nên kéo ra tối thiểu từng nào viên bi thì thì chắc chắn là vô cơ với 10 viên bi nằm trong color ( ko coi vô vỏ hộp ).

6. Người tớ nhằm 10 cái cây bút chì đỏ hỏn, trăng tròn cây bút chì xanh rì và 30 cây bút chì vàng vô một cái vỏ hộp. Hỏi còn nếu như không coi vô vỏ hộp thì nên kéo ra tối thiểu từng nào khuôn cây bút chì nhằm vô số cây bút kéo ra có:

a. tối thiểu 1 cái cây bút red color.

b. tối thiểu 2 cái cây bút greed color.

c. tối thiểu 3 cái cây bút gold color.

d. tối thiểu 2 cái cây bút nằm trong color.

g. tối thiểu có một cái cây bút từng loại.

h. tối thiểu 3 cái cây bút red color và 2 cái cây bút greed color.

7. Ba các bạn Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. quý khách trồng cây hồng phát biểu với Cúc: "Trong cả tía tất cả chúng ta, không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả". Hỏi các bạn này đang được trồng cây nào?

8. Có 10 người lao vào chống họp, toàn bộ đều hợp tác cho nhau. Hỏi với toàn bộ từng nào khuôn bắt tay?

9. Trước Khi vô trận soccer, những cầu thủ theo thứ tự hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, những trọng tài cũng theo thứ tự hợp tác nhau. Hỏi với toàn bộ từng nào khuôn hợp tác.

10. Có 9 cái nhẫn vẻ ngoài y hệt nhau, vô cơ với 8 cái nặng nề đều nhau và 1 cái nặng nề rộng lớn một chút ít. Làm thế này nhằm tìm ra cái nhẫn nặng nề rộng lớn vì chưng một cái cân nặng đĩa và chỉ với gấp đôi cân?

11. Có 5 hòm đựng xà chống, vô cơ với 1 hòm nhưng mà từng gói bị thiếu hụt 10g. Làm thế này chỉ người sử dụng khuôn cân nặng đồng hồ thời trang (cân đơn) và với 1 đợt cân nặng nhằm phân phát sinh ra hòm xà chống bị thiếu hụt. (đánh số trật tự và kéo ra ở từng hòm số gói bám theo trật tự của hòm-> cân nặng và địa thế căn cứ vô lượng xà chống thiếu hụt nhằm phân phát sinh ra hòm xà chống thiếu hụt.

12. An với 3 miếng giấy má. Từ 3 miếng giấy má này, An kéo ra một số trong những miếng rồi xé từng miếng cơ trở nên 3 miếng nhỏ. Trong số những miếng đạt được An lại kéo ra một số trong những miếng rồi lại xé từng miếng trở nên 3 miếng nhỏ rộng lớn. Cứ thực hiện vì vậy sau cuối An kiểm đếm được toàn bộ 102 miếng giấy má rộng lớn nhỏ. Hỏi An đang được kiểm đếm chính hoặc sai?

Chuyên đề 11: Các việc về cân nặng - đong - đo

*- Một tấm vải vóc nhiều năm 2m 4dm. Muốn tách lấy 6dm vải vóc nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm tách mang đến đúng?

- Có một sợi dây khá dài 3m 2dm. Muốn tách lấy một quãng nhiều năm 6dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm tách mang đến đúng?

- Có một sợi dây khá dài 3m 6dm. Muốn tách lấy một quãng nhiều năm 9dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm tách mang đến đúng?

- Có một sợi dây khá dài 1m 2dm. Không với thước đo, thực hiện thế này nhằm tách rời khỏi một quãng nhiều năm 4dm 5cm?

- Bình với 1 sợi dây khá dài 1m 2dm, Bình mong muốn tách rời khỏi một quãng dây khá dài 4dm5cm tuy nhiên không tồn tại thước đo nên ko tách được. Em hãy suy nghĩ cơ hội canh ty Bình.

*- Có 4 kilogam gạo và một cân nặng nhì đĩa, không tồn tại trái ngược cân nặng. Muốn kéo ra 1kg gạo thì nên thực hiện như vậy nào?

- Có 5 kilogam gạo, một trái ngược cân nặng 1kg và một cân nặng nhì đĩa. Muốn kéo ra 1kg gạo vì chưng một đợt cân nặng thì nên thực hiện như vậy nào?

Có một cân nặng nhì đĩa và một trái ngược cân nặng 1kg, một trái ngược cân nặng 2kg. Làm thế này nhằm qua quýt nhì đợt cân nặng kéo ra được 9kg gạo?

Các đề chính tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 4 môn Toán bao hàm 11 đề chính cho những em học viên bắt được những dạng Toán trọng tâm ôn thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 4. Các em coi và vận chuyển về cụ thể toàn cỗ tư liệu. Các thầy cô xem thêm tư liệu để mang rời khỏi những bài bác ôn tập luyện lớp 4 cho những em học viên.

Xem thêm:

Xem thêm: cuo h20

  • 300 bài bác ôn luyện môn Toán lớp 4
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4: Toán tầm cộng