c3h8 ra c2h4

Phản ứng cracking C3H8 đưa đến C2H4 và CH4 nằm trong loại phản xạ cracking đang được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về C3H8 sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

C3H8 → CH4 + C2H4

Quảng cáo

Bạn đang xem: c3h8 ra c2h4

1. Phương trình phản xạ propan rời khỏi etilen

C3H8t°,xtC2H4+CH4

Phản ứng bên trên là phản xạ tách ankan.

2. Hiện tượng của phản xạ propan rời khỏi etilen

- Dẫn láo lếu ăn ý thành phầm nhận được qua quýt bình đựng hỗn hợp brom thấy hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color.

3. Cách tổ chức phản xạ propan rời khỏi etilen

- Crackinh propan nhập ĐK nhiệt độ phỏng, xúc tác tương thích.

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của ankan

- Tại nhiệt độ phỏng thông thường, những ankan ko ứng dụng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

- Khi phát sáng hoặc đun lạnh lẽo, những ankan đơn giản và dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

4.1. Phản ứng thế vị halogen

- Clo hoàn toàn có thể thay cho thế theo lần lượt từng vẹn toàn tử H nhập phân tử metan.

Phương trình hóa học:

Quảng cáo

          CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl

          CH3Cl + Cl2 asCH2Cl2 + HCl

          CH2Cl2 + Cl2 as CHCl3 + HCl

          CHCl3 + Cl2 as CCl4 + HCl

C3H8 → CH4 + C2H4 | C3H8 rời khỏi C2H4 | C3H8 rời khỏi CH4

- Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động metan.

Nhận xét:

- Nguyên tử hiđro link với vẹn toàn tử cacbon bậc cao hơn nữa dễ dẫn đến thế rộng lớn vẹn toàn tử hiđro link với vẹn toàn tử cacbon bậc thấp rộng lớn.

4.2. Phản ứng tách

- Dưới ứng dụng của nhiệt độ và hóa học xúc tác tương thích, những ankan sở hữu phân tử khối nhỏ bị tách hiđro trở thành hiđrocacbon ko no ứng.

Thí dụ:

CH3 – CH3 500Co,xt CH2 = CH2 + H2

Quảng cáo

- Tại nhiệt độ phỏng cao và hóa học xúc tác tương thích, ngoài những việc bị tách hiđro, những ankan còn hoàn toàn có thể bị phân hạn chế mạch cacbon tạo ra trở thành những phân tử nhỏ rộng lớn.

Thí dụ:

          CH3 – CH2 – CHto,xtC2H6+CH4C3H6+H2

4.3. Phản ứng oxi hóa

- Khi bị nhen nhóm, những ankan đều cháy, lan nhiều nhiệt độ.

          CnH2n + 2 + 3n+12O2 to nCO2 + (n + 1)H2O

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Phản ứng tách butan ở 500oC sở hữu xúc tác cho tới những thành phầm nào là sau đây?

A. CH3CH=CHCH3 và H2                                B. CH3CH=CH2 và CH4

C. CH2=CH-CH=CH2 và H2                             D. A, B, C đều đích thị.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Butan: CH3-CH2-CH2-CH3

Dưới ứng dụng của nhiệt độ và hóa học xúc tác tương thích, những ankan hoàn toàn có thể tách hiđro trở thành hiđro cacbon ko no ứng hoặc phân hạn chế mạch cacbon tạo ra trở thành những phân tử nhỏ rộng lớn.

Câu 2: Phản ứng đặc thù của ankan là:

Quảng cáo

A. Cộng với halogen                                         B. Thế với halogen              

C. Crackinh                                                       D. Đề hiđro hoá

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ở phân tử ankan chỉ mất link C-C và C-H. Đó là những link xích quái kiên cố, vì vậy ankan kha khá trơ về mặt mày chất hóa học. Tại nhiệt độ phỏng thông thường bọn chúng ko phản xạ với axit, bazơ và hóa học lão hóa mạnh như KMnO4.

Dưới ứng dụng của khả năng chiếu sáng, xúc tác và nhiệt độ phỏng, ankan nhập cuộc những phản xạ thế với halogen, phản xạ tách và phản xạ lão hóa. Tuy nhiên, phản xạ đặc thù của ankan là thế với halogen: CnH2n+2 + Cl2 AS CnH2n+1Cl + HCl

Halogen hoàn toàn có thể thay cho thế theo lần lượt từng vẹn toàn tử H nhập phân tử ankan.

Câu 3: Ankan X sở hữu công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan                                              B. 3-metylpentan

C. hexan                                                                D. 2,3-đimetylbutan

Hướng dẫn giải

Đáp án B

CH3 CH2 CH  CH2 CH3                                       CH3

Vị trí mũi thương hiệu cho biết thêm Cl hoàn toàn có thể thế H gắn kèm với C đó

→ Clo hóa 3-metylpentan được 4 thành phầm thế monoclo.  

Câu 4: Sản phẩm của phản xạ thế clo (1:1, ánh sáng) nhập 2,2-đimetylpropan là:

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl;                                   

(2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ;

(3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2).                  B. (2); (3).                      C. (2).                        D. (1)

Hướng dẫn giải

Đáp án D

                 CH3CH3 C  CH3                 CH3

4 group -CH3 nằm tại đối xứng nhau nên có thể có một thành phầm thế clo 1:1.

Xem thêm: luyện tập phép phân tích và tổng hợp

Câu 5: Clo hóa ankan X theo đuổi tỉ trọng mol 1:1 tạo ra thành phầm dẫn xuất monoclo sở hữu bộ phận lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10                         B. C3H8                         C. C3H6                      D. C2H6.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

35,514n+1+35,5.100 = 45,223%

→ n = 3 → CTPT X: C3H8.

Câu 6: Đốt cháy trọn vẹn nhân thể tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan vị oxi không gian (trong không gian, oxi lắc 20% thể tích), nhận được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không gian (đktc) nhỏ nhất cần thiết dùng để làm nhen nhóm cháy trọn vẹn lượng khí vạn vật thiên nhiên bên trên là

A. 70,0 lít                      B. 78,4 lít                   C. 84,0 lít                 D. 56,0 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2 = 7,84 : 22,4 = 0,35 mol;

nH2O = 9,9 : 18 = 0,55 mol

Bảo toàn thành phần O: 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

→ 2.nO2 = 2.0,35 + 0,55 →nO2 = 0,625 mol

VO2 = 0,625.22,4 = 14 lít

Vì oxi lắc 15Vkk → Vkk = 5.14 = 70 lít

Câu 7: Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom độc nhất sở hữu tỉ khối tương đối so với hiđro là 75,5. Tên của ankan là

A. 3,3-đimetylhexan                                               B. 2,2-đimetylpropan     

C. isopentan                                                          D. 2,2,3-trimetylpentan.

Hướng dẫn giải

Đáp án B                                

CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr

→ 14n + 81 = 75,5.2 → n = 5 → CTPT: C5H12

Khi brom hóa ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất

nên CTCT của X là:

                 CH3CH3 C  CH3                 CH3   2,2-đimetylpropan                                              

Câu 8: Hỗn ăn ý khí A bao gồm etan và propan. Đốt cháy láo lếu ăn ý A nhận được khí CO2 và tương đối nước theo đuổi tỷ trọng thể tích 11:15. Thành phần xác suất theo đuổi lượng của nhị hóa học theo lần lượt là: 

A. 18,5% và 81,5%                                          B. 45% và 55%

C. 28,1% và 71,9%                                          D. 25% và 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đặt nC2H6 =  a ; nC3H8 = b;

VCO2 : VH2O = 11 : 15 

→ (2a + 3b) : (3a + 4b) = 11 : 15

→ b = 3a

Tỉ lệ thể tích vị tỉ trọng số mol

Giả sử nC2H6 = 1 mol → nC3H8 = 3 mol

→ mA = 1.30 + 3.44 = 162 gam

→ %mC2H6 = 30162.100 = 18,5%

%mC3H8 = 3.44162.100 = 81,5%

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo lếu ăn ý X bao gồm nhị hiđrocacbon tiếp nối nhau nhập mặt hàng đồng đẳng nhận được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Hai hiđrocacbon nhập X là

A. C2H6 và C3H8                                                   B. CH4 và C2H6 .

C. C2H2 và C3H4                                                   D. C2H4 và C3H6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nCO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol;

nH2O = 3,24 : 18 = 0,18 mol

nH2O >nCO2 → X là ankan → X sở hữu CTPT công cộng là CnH2n+2

nX = nH2O - nCO2 = 0,18 – 0,1 = 0,08 mol

→ n = nCO2nX = 0,10,08 = 1,25

  Hai hiđrocacbon tiếp nối là CH4 và C2H6

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X, dẫn thành phầm cháy theo lần lượt qua quýt bình đựng P2O5 và Ca(OH)2 thì lượng những bình này tạo thêm theo lần lượt là 0,9 gam và 1,1 gam. Công thức phân tử của X là: 

A. C4H10                         B. C3H8                          C. C2H6                          D. CH4

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Khối lượng bình P2O5 tăng đó là lượng nước

mH2O = 0,9 gam →nH2O = 0,05 mol

Khối lượng bình Ca(OH)2 tăng đó là lượng CO2

mCO2 = 1,1 gam →nCO2 = 0,025 mol

nH2O > nCO2 → X là ankan

→ X sở hữu CTPT công cộng là CnH2n+2

nX = nH2O - nCO2= 0,05 – 0,025 = 0,025 mol

→ n = nCO2nX = 0,0250,025 = 1

→ X là CH4.

Xem thêm: giải địa 10 cánh diều

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

  • C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
  • C3H8 → H2 + C3H6
  • C3H8 + Cl2 → C3H7Cl + HCl
  • C3H8 + 2Cl2 → C3H6Cl2 + 2HCl
  • C3H8 + Br2 → C3H7Br + HBr
  • C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankan.jsp