c2h2 ra ch3cho

Phản ứng axetilen + nước hoặc C2H2 + H2O tạo nên CH3CHO nằm trong loại phản xạ nằm trong đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập luyện với tương quan về C2H2 với điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: c2h2 ra ch3cho

C2H2 + H2O → CH3CHO

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ axetilen tính năng với nước

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O

2. Điều khiếu nại của phản xạ axetilen tính năng với nước

- Xúc tác: HgSO4, H2SO4

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen tính năng với nước

- Sục khí axetilen vô nước đun giá với xúc tác HgSO4 vô môi trường thiên nhiên axit.

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi với niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở thành anken, tiếp sau đó tạo nên trở thành ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là lếu láo thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở thành anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

Quảng cáo

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng tính năng với ankin theo đòi nhì quá trình liên tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin tính năng với HX theo đòi nhì quá trình liên tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi với xúc tác phù hợp, ankin tính năng với HCl sinh rời khỏi dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đòi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đòi tỉ trọng số mol 1:1.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vì chưng ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + H2O → CH3CHO | axetilen + nước | C2H2 rời khỏi CH3CHO

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vì chưng ion bạc

a) Trước khi sục khí C2H2.

b) Sau khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon link phụ vương đầu mạch với tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vì chưng ion sắt kẽm kim loại.

Quảng cáo

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có năng lực làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + H2O → CH3CHO | axetilen + nước | C2H2 rời khỏi CH3CHO

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Có từng nào ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 2.

B. 4

C. 3.

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 3 công thức thỏa mãn nhu cầu :

CH≡C – CH2 – CH2 – CH3

CH3 – C≡C – CH2 – CH3

CH≡C – CH(CH3) – CH3

Câu 2: X là hidrocacbon mạch hở, phân nhánh, với công thức phân tử C5H8. thạo X với năng lực làm mất đi thuốc nước brom và nhập cuộc phản xạ với AgNO3 vô hỗn hợp NH3. Tên của X theo đòi IUPAC là :

A. 2-metylbut-3-in

B. 3-metylbut-1-in

C. 2-metylbuta-1,3-dien

D. pent-1-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

X phản xạ với AgNO3/NH3 → với nối 3 đầu mạch

→ X là CH≡C-CH(CH3)2 (3-metylbut-1-in)

Câu 3:Hidrat hóa với xúc tác 3,36 lit C2H2(dktc) chiếm được lếu láo thích hợp A (hiệu suất phản xạ 60%). Cho lếu láo thích hợp A tính năng với AgNO3/NH3 chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 48,24

B.33,84

C.14,4

D.19,44

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nC2H2=0,15 mol

C2H2 + H2O to,xt CH3CHO

nCH3CHO=0,15.60100=0,09 molnC2H2(du)=0,150,09=0,06 mol

C2H2 AgNO3/NH3 Ag2C2

CH3CHO AgNO3/NH3 2Ag ↓

Câu 4:Dẫn lếu láo thích hợp khí X bao gồm etilen và axetilen qua chuyện bình đựng hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (dư) cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn thì chiếm được 28,8 gam kết tủa và thấy với 2,912 lít khí (đo ở đktc) bay rời khỏi. Phần trăm lượng của axetilen vô X là

A. 53,85%.

B. 46,15%.

C. 50,15%.

D. 49,85%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Chỉ với C2H2 phản xạ tạo nên Ag2C2

nC2H4=2,91222,4=0,13 mol

nC2H2=nAg2C2=28,8240=0,12 mol

%mC2H2=0,12.260,12.26+0,13.28.100%=46,15%

Câu 5:Hỗn thích hợp X bao gồm 2 ankin. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol lếu láo thích hợp X bên trên chiếm được 0,17 mol CO2. Mặt không giống cứ 0,05 mol lếu láo thích hợp X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 300 ml hỗn hợp AgNO3 0,1M vô hỗn hợp NH3. Hỗn thích hợp X là :

A. axetien, but - 1 - in

B. axetilen, propin

C. propin, but - 1 - in

D. propin, but - 2 - in

Xem thêm: alcl3 + nh3 + h2o

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số C tầm 2 ankin = 0,170,05=3,4

nAgNO3<nX Trong X có một ankin ko phản xạ với AgNO3

Dựa vô đáp án → Chỉ với đáp án D thỏa mãn nhu cầu vì như thế but – 2 – in ko phản xạ với AgNO3

Câu 6: Trong phân tử ankin X, hidro cướp 11,76% lượng. Công thức phân tử của X là :

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Công thức ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

%mH=2n214n2.100%=11,76%

→ n = 5

Vậy X là C5H8

Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn 1 lít lếu láo thích hợp khí bao gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh rời khỏi 2 lít khí CO2 và 2 lít khá H2O (các thể tích khí và khá đo vô nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C2H4.

B. CH4.

C. C2H6.

D. C3H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: C=nCO2nhh=21=2 Hiđrocacbon X cũng có thể có 2C.

H=2nH2Onhh=2.21=4Hiđrocacbon X với số H to hơn 4

→ với số H = 6

→ X là C2H6

Câu 8:Ankin C6H10 với từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH3

CH≡C-CH2-CH(CH3)-CH3

CH≡C-CH(CH3)-CH2-CH3

CH≡C-C(CH3)3

Vậy với 4 đồng phân thỏa mãn nhu cầu đề bài bác.

Câu 9:Hỗn thích hợp khí A bao gồm 0,6 mol H2 và 0,15 mol vinylaxetilen. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni chiếm được lếu láo thích hợp B với tỉ khối đối với H2 vì chưng 10. Dẫn lếu láo thích hợp B qua chuyện hỗn hợp brom dư, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng brom nhập cuộc phản xạ là:

A. 16.

B. 0.

C. 24.

D. 8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

BTKL: ns.Ms = nđ.Mđ → 0,6.2 + 0,15.52 = ns.đôi mươi → ns = 0,45 mol

Số mol khí sau phản xạ hạn chế là số mol H2 phản ứng:

nH2= nđ – ns = 0,75 – 0,45 = 0,3 mol

BT link π tao có: n π đầu – n π pư = n π sau hay 3nvinylaxetilen = nBr2

nBr2 = 3.0,15 – 0,3 = 0,15 mol

mBr2= 0,15.160 = 24 gam

Câu 10:Hỗn thích hợp khí X chứa chấp H2 và một ankin. Tỉ khối của X so với H2 là 3,4. Đun giá nhẹ nhàng X xuất hiện xúc tác Ni thì nó trở thành lếu láo thích hợp Y ko làm mất đi thuốc nước brom và với tỉ khối so với H2 là 34/6. Công thức phân tử của ankin là :

A. C2H2

B. C3H4

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn

Đáp án A

M¯X=3,4.2=6,8; M¯Y=346.2=343

Chọn số mol lếu láo thích hợp X là 1 trong mol (nX = 1 mol) → mX = 6,8 (g)

BTKL mX = mY = 6,8 (g) → nY = 6,8343 =0,6 mol

nH2(phan ung)= nX - nY = 1 - 0,6 = 0,4 mol

Vì lếu láo thích hợp Y ko làm mất đi thuốc nước Br2 nên vô Y chỉ mất ankan.

CnH2n-2 + 2H2 to,xtCnH2n+2 (n≥2)

Theo phương trình mol ankin = 12 mol H2 phản xạ = 0,2 mol

mX = (14n – 2).0,2 + 2(1 - 0,2) = 6,8 → n = 2. CTPT: C2H2.

Câu 11: Đốt cháy m gam lếu láo thích hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 được 35,2 gam CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của m là

A. 14,4.

B. 10,8.

C. 12.

D. 56,8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

m hidrocacbon = mC + mH = = 12g

Câu 28: Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, với công thức công cộng là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1).

B. CnH2n (n ≥ 2).

C. CnH2n-2 (n ≥ 2).

D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, với công thức công cộng là CnH2n-2

(n ≥ 2).

Câu 12: Dẫn lếu láo thích hợp X bao gồm 0,05 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua chuyện ống chứa chấp Ni nung giá một thời hạn chiếm được lếu láo thích hợp Y bao gồm 7 hóa học. Đốt cháy trọn vẹn Y vì chưng O2 dư rồi cho tới thành phầm cháy hít vào không còn vô 700 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Tổng lượng hóa học tan vô Z là

A. 35,8

B. 45,6

C. 38,2

D. 40,2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Đốt cháy Y cũng chính là cháy X

BTNT “C” → nCO2=2nC2H2+3nC3H4=0,4

Lại có: nCO2<nNaOH<2nCO2

→ tạo nên 2 muối bột Na2CO3 và NaHCO3

Trong cơ nNa2CO3=nOHnCO2 = 0,3 mol

nNaHCO3=0,40,3=0,1 mol

m hóa học tan vô Z = 0,3.106 + 0,1.84 = 40,2g

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp

Xem thêm: na2co3+cacl2