barry continued to smoke even though we had advised him to quit

Câu hỏi:

09/03/2022 3,555

A. Barry took our advice so sánh he stopped smoking.

Bạn đang xem: barry continued to smoke even though we had advised him to quit

B. If we had advised Barry, he would have quit smoking.

C. Barry did not quit smoking because of our advice.

D. Despite being told not vĩ đại smoke, Barry continued vĩ đại tự.

Đáp án chủ yếu xác

A. Barry replay khuyên nhủ cho tới công ty chúng tôi, vậy nên anh ấy giới hạn thuốc lá. =>sai nghĩa

B. Nếu công ty chúng tôi vẫn khuyên nhủ Barry, anh ấy tiếp tục giới hạn thuốc lá. =>sai nghĩa

C. Barry ko kể từ vứt thuốc lá cũng chính vì câu nói. khuyên nhủ của công ty chúng tôi. =>sai nghĩa

D. Mặc cho dù được trình bày là ko thuốc lá lá, Barry vẫn nối tiếp thực hiện.

Barry continued vĩ đại smoke even though we had advised him vĩ đại quit.

=>Despite being told not vĩ đại smoke, Barry continued vĩ đại tự.

Đáp án nên cần chọn là: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In England, schooling is compulsory _______ all children from the age of

5 vĩ đại 6.

A. with

B. for

C. to

D. over

Câu 2:

In Vietnam a school year lasts for nine months and is divided _______

two terms.

A. into

B. to

C. from

D. on

Câu 3:

He was so sánh ill that he could not _______ his final examination and

cancelled it vĩ đại the next year.

A. make

B. do

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào

C. take

D. gain

Câu 4:

We have decided that the work they tự is unacceptable.

A. As they tự the work which we have decided is unacceptable.

B. They have been decided that the work they tự is unacceptable.

C. It has been decided that the work being done is unacceptable.

D. We have decided that we accept the work they tự.

Câu 5:

If you honor u, I will appreciate it.

A. If I am vĩ đại be honored, it is vĩ đại be appreciated.

B. Thank you for your appreciation vĩ đại honor u.

C. Because of your honor, I will appreciate.      

D. You are appreciated vĩ đại honor u.

Câu 6:

To Vietnamese students, the _______ examination vĩ đại university is very

difficult

A. require

B. requirement

C. requiring

D. required

Câu 7:

Education _____ vĩ đại be the most important element vĩ đại develop acountry

A. often be considered   

B. can often consider                  

C. can often considered    

Xem thêm: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

D. can often be considered