as soon as he arrived at the airport he called home

As soon as he arrived at the airport, he called home

Bạn đang xem: as soon as he arrived at the airport he called home

A. No sooner had he arrived at the airport phàn nàn he called home

B. He arrived at the airport and called vĩ đại take him home

C. He arrived at the airport sooner phàn nàn he had expected.

D. Calling home page, he said that he had arrived at the airport

Đáp án A

Câu mang đến sẵn: Ngay Lúc anh tao cho tới trường bay, anh tao tiếp tục gọi về căn nhà.
A. Vừa mới nhất cho tới trường bay thì anh ấy tiếp tục gọi về căn nhà rồi.
B. Anh ấy đã đi vào trường bay và tiếp tục gọi nhằm cho tới đón anh ấy về.
C. Anh ấy đã đi vào trường bay sớm rộng lớn anh ấy chờ mong.
D. Gọi về căn nhà , anh ấy tiếp tục bảo rằng anh ấy tiếp tục cho tới trường bay. Chỉ sở hữu đáp án A là chính và hợp lý và phải chăng về ngữ pháp và cấu tạo.

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: sử 10 chân trời sáng tạo

Sách lập trình sẵn Python cơ bạn dạng, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID