anh 8 unit 3 a closer look 2


1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences. 3. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Combine the two sentences đồ sộ make compound sentences, using the words from the box. 5. GAMES. Which group has the most sentences? Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Grammar

Bạn đang xem: anh 8 unit 3 a closer look 2

Simple sentences and compound sentences (Câu đơn và câu ghép)

Remember! (Ghi nhớ)

A simple sentence is made up of one independent clause.

(Một câu đơn được tạo thành từ là một mệnh đề song lập.)

Example: Minh has some problems with his schoolwork.

(Ví dụ: Minh với vài ba yếu tố với bài bác luyện bên trên ngôi trường.)

A compound sentence is made up of two or more independent clauses. and they are joined by:

(Một câu ghép thông thường được tạo nên tự nhị hoặc nhiều mệnh đề song lập, và bọn chúng được nối cùng nhau bởi)

- a coordinating conjunction: for, and, but, or. sánh.

(một liên kể từ kết hợp: for (bởi vì), and (và), but (nhưng), or (hoặc), sánh (vậy nên).)

Example: Mai bought many books, for she likes reading.

(Ví dụ: Mai mua sắm nhiều sách vì thế cô ấy mến xem sách.)

- a conjunctive adverb: however, therefore, otherwise.

(trạng kể từ liên kết: however (tuy nhiên), therefore (vậy nên), otherwise (mặt khác).)

Example: Mark is hard-working; therefore, he usually gets high scores on exams.

(Ví dụ: Mark rất chăm chỉ chỉ vậy nên anh ấy thông thường đạt điểm trên cao Khi đánh giá.)

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Tick () the simple sentences.

(Đánh vệt vô () những câu đơn.)

1. We work together on different projects. 

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools. 

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year. 

4. Sports activities at school help u relax. 

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills. 

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3. x

4.

5. x

 1. We work together on different projects.

(Chúng tôi thao tác cùng với nhau ở những dự án công trình không giống nhau.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

✓ 2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

(Các chúng ta thiếu hụt niên có nhu cầu các người chúng ta chất lượng tốt và những nhà giáo khoan thứ ở ngôi trường.)

Giải thích: Trong câu với “and” tuy nhiên là nhằm nối nhị danh kể từ “good friends” và “tolerant teachers” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

(Cô ấy nghịch tặc cờ vua rất tuyệt và cô ấy vẫn thắng giải quán quân vô năm vừa qua.)

Giải thích: Trong câu với nhị mệnh đề: “She plays chess very well” và “she won the first prize last year”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “and” => câu ghép

✓ 4. Sports activities at school help u relax.

(Các sinh hoạt thể thao ở ngôi trường gom tôi thư giãn và giải trí.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

(Các chúng ta thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác group, và cũng nên với kĩ năng tiếp xúc.)

Giải thích: Trong câu với nhị mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “and” => câu ghép

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write S for simple sentences and C for compound sentences.

(Viết S cho tới câu đơn và C cho tới câu ghép.)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Lời giải chi tiết:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

1. S

1. Teenagers are often very active and talkative.

(Các chúng ta thiếu hụt nên thông thường linh động và mến thủ thỉ.)

Giải thích: Trong câu với “and” tuy nhiên là nhằm nối nhị tính kể từ “active” và “talkative” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn

2. S

He often chats with his friends on Facebook Messenger.

(Anh ấy thông thường thủ thỉ với chúng ta anh tớ bên trên Facebook Messgenger.)

Giải thích: Trong câu này chỉ mất có một không hai một mệnh đề nên nó là câu đơn.

3. C

She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

(Cô ấy là một trong những học viên lanh lợi và là một trong những member linh động của câu lạc cỗ.)

Giải thích: Trong câu với nhị mệnh đề: “Teens should learn teamwork” và “they should also have communication skills”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “and” => câu ghép

4. S

My friends and I joined a sports competition last year.

(Tôi và chúng ta tôi nhập cuộc cuộc tử thi thao năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với “and” tuy nhiên là nhằm nối nhị công ty ngữ “my friends” và “I” nên vô câu chỉ mất có một không hai một mệnh đề => câu đơn

5. C

He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

(Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko khi nào nhập cuộc bất kể sinh hoạt nào là.)

Giải thích: Trong câu với nhị mệnh đề: “He is a club member” và “he never participates in any of the activities”, nhị mệnh đề nối cùng nhau tự liên kể từ “but” => câu ghép

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C.)

1. Parents should give teens some freedom, _____ they should also mix limits.

A. for              

B. so               

C. but

2. We don't cheat on exams, ______ it is a wrong thing đồ sộ tự.

A. or               

B. for              

C. and

3. Lan wants đồ sộ join the school music club; _____  she can't sing or play any instruments.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _____ they also feel pressure from their parents.

A. and            

B. but             

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

C. or

5. She wanted đồ sộ prepare for the exam; _____ she turned off her mobile phone.

A. however    

B. otherwise   

C. therefore

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

1. C

Parents should give teens some freedom, but they should also mix limits.

(Phụ huynh nên cho những thiếu hụt niên chút tự tại tuy nhiên bọn họ cũng nên đưa ra những số lượng giới hạn.)

A. for: tự vì              

B. so: vậy nên              

C. but: nhưng

2. B

We don't cheat on exams, for it is a wrong thing đồ sộ tự.

(Chúng tôi không khí lận trong những bài bác đánh giá, vì thế nó là một trong những việc thực hiện sai trái ngược.)

A. or: hoặc là               

B. for: tự vì              

C. and: và

3. A

Lan wants đồ sộ join the school music club; however she can't sing or play any instruments.

(Lan mong muốn nhập cuộc vô câu lạc cỗ âm thanh ở trường; tuy vậy cô ấy ko thể hát hoặc nghịch tặc nhạc cụ.)

A. however: tuy rằng nhiên    

B. otherwise: ngược lại   

C. therefore: vì thế vậy

4. A

Schoolwork causes teens a lot of pressure, and they also feel pressure from their parents.

(Bài luyện ở ngôi trường tạo nên cho những thiếu hụt niên thật nhiều áp lực đè nén, và bọn chúng cũng cảm nhận thấy áp lực đè nén kể từ phụ huynh.)

A. and: và            

B. but: nhưng             

C. or: hoặc là

5. C

She wanted đồ sộ prepare for the exam; therefore, she turned off her mobile phone.

(Cô ấy mong muốn sẵn sàng cho tới kì thi; chính vì thế cô ấy vẫn tắt điện thoại thông minh.)

A. however: tuy rằng nhiên   

B. otherwise: ngược lại  

C. therefore: vì thế vậy

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine the two sentences đồ sộ make compound sentences, using the words from the box.

(Kết thích hợp nhị câu sẽ tạo câu ghép, dùng những kể từ vô vỏ hộp.)

                                or          therefore          so              but        otherwise

1. Phong has đồ sộ study harder. He may fail the exam.

(Phong cần học tập cần mẫn rộng lớn. Anh ấy rất có thể trượt kỳ đua.)

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy cực kỳ mẫn cảm. Đừng comment về loại tóc mới nhất của cô ấy ấy.)

3. Mi wants đồ sộ have more friends. She doesn’t connect well with others.

(Mi mong muốn đạt thêm chúng ta. Cô ấy ko liên kết chất lượng tốt với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

(Học sinh rất có thể thao tác theo đuổi group. Học sinh rất có thể thao tác theo đuổi cặp.)

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

(Bạn tôi mến phô bày những loại mới nhất của cô ấy ấy. Cô thông thường đăng hình ảnh lên social.)

Phương pháp giải:

or: hoặc là

therefore: vì vậy (đứng đầu câu, ngăn cơ hội với mệnh đề sau nó tự vệt phẩy; hoặc đứng thân thích vệt chấm phẩy và vệt phẩy)

so: vì vậy (đứng sau vệt phẩy, thông thường đứng thân thích nhị mệnh đề)

but: nhưng

otherwise: nếu ko thì

Lời giải chi tiết:

1. Phong has đồ sộ study harder; otherwise, he may fail the exam.

(Phong cần học tập cần mẫn nếu như không cậu tớ tiếp tục trượt bài bác đánh giá.)

2. She is very sensitive; therefore, don’t comment on her new hairstyle.

(Cô ấy cực kì mẫn cảm nên chớ comment loại tóc mới nhất của cô ấy ấy.)

3. Mi wants đồ sộ have more friends, but she doesn’t connect well with others.

(Mi mong muốn đạt thêm nhiều chúng ta tuy nhiên cô ấy ko liên kết chất lượng tốt với những người dân không giống.)

4. Students can work in groups, or students can work in pairs.

(Học sinh rất có thể thao tác theo đuổi group hoặc thao tác theo đuổi cặp.)

5. My friend likes showing off her new things, so she often posts pictures on social truyền thông.

(Bạn tôi mến phô bày trang bị mới nhất của cô ấy ấy nên cô ấy thông thường đăng những tấm hình lên social.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES. Which group has the most sentences?

(TRÒ CHƠI. Nhóm nào là có rất nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

(Làm việc group. Mỗi group tạo nên rộng lớn câu ghép càng chất lượng tốt. Nhóm có rất nhiều câu đích thị nhất là group thành công.)

Lời giải chi tiết:

He came first; therefore, he got a good seat.

(Anh tớ cho tới trước nên anh tớ với số ghế chất lượng tốt.)

She loved flowers, and I always bought her flowers, however she didn’t lượt thích đồ sộ get them.

(Cô ấy yêu thương hoa, và tôi luôn luôn mua sắm hoa cho tới cô ấy, tuy vậy cô ấy lại ko mến nhận bọn chúng.)

She didn’t want đồ sộ go đồ sộ the dentist, but she went anyway.

(Cô ấy không thích cho tới nha sĩ, tuy nhiên rồi cô ấy vẫn cút.)

My father’s job is very difficult, but he enjoys going đồ sộ work every day.

(Công việc của tía tôi cực kỳ trở ngại, tuy nhiên ông ấy vẫn mến đi làm việc thường ngày.)

I would lượt thích đồ sộ help you with this and ease your burden, yet unfortunately, I have no time.

(Tôi mong muốn gom cậu chuyện này và giảm sút trọng trách của cậu, tuy nhiên rủi ro là, tôi không tồn tại thời hạn.)

Some people disagree with this theory; however, it’s never been proven right.

(Có vài ba người lắc đầu với thuyết này, tuy vậy, nó đang chưa khi nào được chứng tỏ là đích thị.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below. 3. Read some posts on a diễn đàn about different social truyền thông and match the names of the posters with their activities. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about what social truyền thông the teens in 3 use, why, and how often they use them. 5. Work in groups. Discuss the following questions:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. a. Look at each picture and say what club it is. b. Which of your school clubs tự you want đồ sộ join? 2. Read the conversation and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 3. Read the conversation again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Make conversations using the given information. 5. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers đồ sộ your class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2

  1. Which types of pressure below tự you think teens face? 2. Listen đồ sộ a conversation and choose the correct answer đồ sộ each question. 3. Listen đồ sộ the conversation again and fill in each blank with ONE word. 4. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more phàn nàn one solution đồ sộ a problem.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking back

  1. Complete the webs with suitable words and phrases. 2. Fill in each blank with the correct size of the word from the box. 3. Use the conjunctions provided đồ sộ connect the sentences. 4. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.