alanin có công thức là

Câu hỏi:

25/08/2019 198,673

A. H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH.

Bạn đang xem: alanin có công thức là

C. H2N-CH(CH3)COOH.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án C

Công thức của alanin là H2N-CH(CH3)COOH

Lưu ý: Một số amino axit thông thường gặp

H2N-CH2-COOH: Glyxin

CH3-CH(NH2)-COOH: Alanin

(CH3)2CH-CH(NH2)-COOH: Valin

H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH: Lysin

HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH: Axit glutamic

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch color xanh?

A. Glyxin.

B. Etyl amin.

C. Anilin.

D. Glucozo.

Câu 2:

Valin sở hữu công thức cấu trúc là

A. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH.

B. CH3CH(NH2)COOH.

C. C6H5NH2.

D. H2NCH2COOH.

Xem thêm: dàn ý vợ chồng a phủ

Câu 3:

Amin nào là sau đó là amin bậc 3?

A. (C6H5)2NH.

B. (CH3)2CHNH2.

C. (CH3)3N.

D. (CH3)3CNH2

Câu 4:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3CH2NHCH3.

C. CH3NHCH3.

D. CH3NH2.

Câu 5:

Thủy phân cho tới nằm trong protein thu được

A. glucozơ.

B. α-amino axit.

C. axit lớn.

D. hóa học lớn.

Câu 6:

Hợp hóa học H2NCH(CH3)COOH mang tên gọi là

A. glyxin.

B. lysin.

C. valin.

D. alanin.

Xem thêm: bài giải toán lớp 4