al + mgcl2

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

3 Mg0 - 6 e- 3 MgII (Oxidation)

Xem thêm: công thức nghiệm của phương trình bậc 2

2 AlIII + 6 e- 2 Al0 (Reduktion)

Xem thêm: soạn chuyên đề văn 10 chân trời sáng tạo

Mg ist ein Reduktionsmittel, AlCl3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • Mg
  • Namen: Magnesium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Mg Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
 • AlCl3
  • Namen: Aluminiumchlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Aluminium(III)-chlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Aluminiumtrichlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02

Produkte:

 • MgCl2
  • Namen: Magnesiumchlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, E 511 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Chlormagnesium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • Al
  • Namen: Aluminium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Al Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07