a new tv show has sparked

Câu hỏi:

18/03/2020 45,941

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: a new tv show has sparked

 A new TV ShOW has sparked ______ by showing the positive side of dropping out of college.

A. controversy

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về cụm kể từ cố định

Spark controversy: tạo ra tranh giành cãi

Tạm dịch: Một công tác truyền hình mới mẻ làm ra đi ra tranh giành cãi bằng phương pháp đã cho thấy mặt mũi tích vô cùng của việc quăng quật học tập ĐH.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

 _______ for 4 hours, they decided đồ sộ stop đồ sộ have lunch at a cheap restaurant.

A. Having been walked 

B. Having walked 

C. Walking 

D. Walked

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

 I would prefer đồ sộ go đồ sộ university and bởi a ______ in International Studies, rather phàn nàn start work.

A. certificate

B. qualification 

C. degree 

D. result

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

 If you practise harder, you will have better results.

A. The harder you practice, the best results you will have. 

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào

B. The more hardly you practice, the better results you will have. 

C. The hardest you practice, the most results you will have. 

D. The harder you practice, the better results you will have.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

 She walked trang chủ by herself _______ she knew that it was dangerous.

A. because of

B. because 

C. despite 

D. although

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

We decided đồ sộ spend ______ summer in ______ seaside town.

A. a/the

B. the/ 0 

C. the/a 

D. 0/a

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Thanks đồ sộ lifelong learning, people's level of awareness _______ significantly.

A. has improved

B. have improved 

C. has been improved 

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

D. have been improved