a book may be evaluated

Câu hỏi:

14/04/2020 31,733

A. review

Bạn đang xem: a book may be evaluated

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ loại

Giải thích:

  A. review (n): bài xích phê bình                         B. reviewing (ving): phê bình

  C. reviewer (n): người phê bình                    D. reviewed (v-ed): phê bình

Sau mạo kể từ “a” và danh kể từ “book” cần thiết thêm một danh kể từ muốn tạo trở thành 1 danh kể từ ghép.

Tạm dịch: Một cuốn sách rất có thể được nhận xét bởi vì một người hiểu hoặc mái ấm văn có trách nhiệm muốn tạo rời khỏi một bài xích phê bình cuốn sách.

Chọn A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The more cigarettes you smoke, ______ you will die.

A. the easier

B. more sooner

C. the sooner

D. faster

Câu 2:

Theresa walked past má without saying a word. She ________ má.

A. can’t have seen

B. can’t see

C. can’t have been seen

D. can be seen

Câu 3:

A penalty shot is ______ when a major foul is committed inside the 5-meter line.

A. prevented

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

B. awarded

C. committed

D. ranged

Câu 4:

He is a great sport ________. He rarely misses any sport games although he was busy.

A. player

B. enthusiast

C. energy

D. programmer

Câu 5:

Choose the word(s) that is CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

In Africa, many children die from not having enough food.

A. poverty

B. starvation

C. drought

D. malnutrition

Câu 6:

She listened so sánh attentively that not a word _______.

A. she had missed

B. she missed

C. she didn’t miss

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

D. did she miss